Područni uredi

EU projekti


PROJEKTI U TIJEKU

Izvor financiranja: MEHANIZAM UNIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU

Naziv projekta

Ciljevi projekta

Trajanje, nositelj

MATILDA – Multinational module on Damage Assessment and countermeasures

Projekt je fokusiran na uspostavu i implementaciju multinacionalnog resursa Mehanizam Unije za civilnu zaštitu koji bi bio obučen za poslije-potresnu procjenu stanja i primjenu protumjera te u konačnosti angažiran u međunarodnim hitnim intervencijama putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

1. siječnja 2015. do 31. lipnja 2017.
Nositelj: Odjel za civilnu zaštitu Talijanske Republike
Partneri Uprava za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, DUZS, Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco (VVF)
DR SHARE – Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation Opći cilj projekta je učinkovito upravljanje rizicima u cilju smanjenja posljedica, intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa i velikih nesreća u cilju zaštite stanovništva, okoliša i imovine, i to dijeljenjem najbolje prakse sve tri države koja promiče zajedničko razumijevanje u međusektorskoj i prekograničnoj procjeni rizika. 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2017.

Nositelj: Vukovarsko-srijemska županija
Partneri: DUZS, Područni ured Vukovar, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. s hrvatske strane, Vlada Županije Posavske iz Bosne i Hercegovine, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine iz Srbije.
„Osmišljavanje, planiranje, provođenje i ocjenjivanje pet stožernih vježbi za ključno osoblje modula civilne zaštite, timova tehničke pomoći (TAST), stručnjake tima civilne zaštite Europske unije (EUCPT) kao i drugih dobrovoljno udruženih sredstava (Lot 1) Cilj projekta je priprema modula civilne zaštite i poboljšanje postupaka ubrzanja odgovora u velikim hitnim situacijama. Također je predviđena provedba pet stožernih vježbi (TTX).

Ukupna vrijednost projekta od cca 520.000 eura financira EK u stopostotnom iznosu.
1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017.
Nositelj: Savezna agencija za tehničku pomoć SR Njemačke (THW)
Partneri: Uprava za civilnu zaštitu Kraljevine Belgije, Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, DUZS, Synergies d.o.o.
„Osmišljavanje, planiranje, provođenje i ocjenjivanje pet stožernih vježbi za ključno osoblje modula civilne zaštite, timova tehničke pomoći (TAST), stručnjake tima civilne zaštite Europske unije (EUCPT) kao i drugih dobrovoljno udruženih sredstava (Lot 1) Cilj projekta je priprema modula civilne zaštite i poboljšanje postupaka ubrzanja odgovora u velikim hitnim situacijama. Također je predviđena provedba pet stožernih vježbi (TTX).
Ukupna vrijednost projekta od cca 520.000 eura financira EK u stopostotnom iznosu.
studeni 2016. do studenog 2018.
Nositelj: Savezna agencija za tehničku pomoć SR Njemačke (THW)
Partneri: Uprava za civilnu zaštitu Kraljevine Belgije, Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, DUZS, Synergies d.o.o.
Organizacija i provođenje CMI tečajeva Mehanizma za civilnu zaštitu (Lot 1) Organizacija i provedba 3 CMI (Uvodni tečaj u Mehanizam Unije za civilnu zaštitu). svibanj 2016. – svibanj 2020.
Nositelj: Odjel za civilnu zaštitu Talijanske Republike
Partneri: DUZS; austrijski Amt der Tiroler Landesregierung (ADTLR), talijanski International School for Advanced Education (SIAF), talijanski Scuola Superiore Sant' Anna (SSUP)
Svarog Povećanje pripravnosti civilne zaštite i kapacitete odgovora na šumske požare putem vježbe.
Uvježbavanje operativnih postupaka Mehanizma, poboljšanje suradnje među državama članicama, kao i razmjena najboljih praksa i znanja vezana uz najnovije komunikacijske alate i aplikacije.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 377 000 od čega EK financira 320 000.
1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018.
Nositelji: DUZS
Partneri: Entente-Vallabre Francuska, makedonski regionalni centar za praćenje požara, crnogorska Direktorat za vanredne situacije
Adriatic 2018 Povećanje pripravnosti civilne zaštite i kapacitete odgovora na pomorske nesreće s onečišćenjem priobalja i mora
Predviđeno je održavanje vježbe kojom će se testirati planski dokumenti, operativni postupci i koordinacija između interventnih timova, specijalizirana vatrogasna i ronilačka oprema
1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2018.
Nositelji projekta: DUZS
Partneri: Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, Direktorat za vanredne situacije Crne Gore, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Eurban project Jačanje suradnje uprava za civilnu zaštitu i upravljanja vodama u hitnim situacijama što će se provjeravati u okviru vježbe na rijeci Tisi. siječanj 2016 – prosinac 2017.
Nositelj: Uprava za upravljanje u katastrofama Mađarske
Partneri: Budimpeštanski vodovod, Slovačka uprava za vatrogastvo, Beogradski vodovod i kanalizacija, DUZS
Dizajn, planiranje, vođenje i vrednovanje pet stožernih vježbi za module civilne zaštite, EUCPT i TAST (Lot 1)

Provedeno je pet stožernih vježbi (TTX), od čega jedna u RH.

16. prosinca 2013. – lipanj 2015.
Nositelj: Savezna agencija za tehničku potporu Savezne Republike Njemačke (THW)
Partneri: Uprava za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, DUZS, belgijska Civilna zaštita, Synergies
Dizajn, planiranje, vođenje i vrednovanje triju terenskih vježbi za module civilne zaštite, EUCPT i TAST (Lot 2) Provedene su tri terenske vježbe (TTX). siječanj 2014. – lipanj 2015.
zaštita)
Partneri: Savezna agencija za tehničku potporu Savezne Republike Njemačke, Uprava za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, DUZS, Synergies
 

Izvor financiranja: NATO

Naziv projekta Ciljevi projekta Trajanje, nositelj
Next-Generation Incident Command System – NICS Cilj projekta je uvođenje, prilagođavanje i korištenje otvorene platforme za odgovor na izvanredan događaj (incident) koja je interoperabilna s postojećim sustavima i koja može funkcionirati u područjima s otežanom komunikacijom, jačanje suradnje na svim razinama u području pripravnosti, planiranja, odgovora i sanacije te individualizacija sustava NICS-a kojim se podupire izgradnja kapaciteta za odgovor na krize i upravljanje krizama.

Ukupna vrijednost DUZS-ovog udjela u projektu je cca 1 milijun eura.
Studeni 2016. – studeni 2020.
Nositelj: MIT Lincoln Laboratory

Partneri: DUZS, makedonski Ured za upravljanje hitnim situacijama, bih Ministarstvo sigurnosti, crnogorska Uprava za izvanredne situacije, Varaždinska županija, HGSS, Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županijeIzvor financiranja: IPA

Naziv projekta Ciljevi projekta Trajanje, nositelj
IPA DRAM Cilj projekta je:
1. izgradnja kapaciteta temeljem smjernica EU-a i najbolje prakse i iskustava država članica EU-a, u obliku interaktivnih radionica, studija slučaja, razmjene stručnjaka i obuke
2. pružanje tehničkih i pravnih savjeta o reviziji nacionalnih procjena rizika / metodologija / postupaka / zakonodavstava i pružanje potpore za izradu odgovarajućih dokumenata
3. prikupljanje i objedinjavanje nacionalnih i regionalnih podataka o riziku i mapa osiguravajući dosljednost primijenjenih metodologija, pružanje resursa i tehničke potpore za prikupljanje podataka o gubicima u katastrofama koje još uvijek nedostaju i njihova obrada te daljnji razvoj nacionalnih karata rizika kojima se pokrivaju minimalno 5 tipova opasnosti važnih za područje
4. uspostava EERA (elektronički atlas regionalnih rizika) atlasa kao kombinaciju karata opasnosti uz karte o osjetljivosti i resursima povezane s nacionalnim sustavima ranog upozoravanja i europskih alata za nadzor i njegova instalacija u minimalno dvije ustanove svake države korisnice.
Studeni 2013. – studeni 2015.
Nositelj: Agencija za izvanredne situacije Švedske
Partneri: Uprava za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, DUZS, talijanski DPC, CIMA
IPA Civil Protection Cooperation for the candidate countries and potential candidates (Lot 2 2015 – 2016) Cilj projekta je: izgradnja kapaciteta za pripremu i odgovor na poplave putem uspostave multinacionalnih modula civilne zaštite – crpljenje visokog kapaciteta i ograničavanje poplave (Flood Containment)
U projektu su pokriveni troškovi plaća u iznosu od cca 18.000 eura i troškovi za sudjelovanja na radionicama, obukama itd.
22. srpnja 2015. – 21. siječnja 2018.
Nositelj: Odjel za civilnu zaštitu Talijanske Republike

Partneri: DUZS, Uprava za zaštitu i spašavanje Slovenije, Savezna agencija za tehničku potporu Savezne Republike Njemačke, Agencija za izvanredne situacije Švedska, Studiare Sviluppo S.r.l (SS)Izvor financiranja: IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA SA SLOVENIJOM

Naziv projekta Ciljevi projekta Trajanje, nositelj
FRISCO1 - Flood RIsk Slovenia Croatia Operations - Strategic Project 1 – Nonstructural Measures
(Operacije za poplavne rizike Slovenija-Hrvatska – strateški projekt 1 – negrađevinske mjere)
Specifični ciljevi: poboljšanje koordiniranog upravljanja rizikom od poplava smanjenje rizika od poplava pomoću provedbe negrađevinskih mjera
- izrada modela zajedničkih karta i alata za svaki od 6 prekograničnih slivova
- poboljšan sustav fizičkom uzbunjivanja
Ukupna vrijednost projekta: 4 milijuna eura, od čega DUZS dobiva 200.335 eura, od čega ERDF financira 170.301,35 EUR (150.000 nabavka sirena, 10.000 za putne troškove, 10.000 za sudjelovanje u aktivnostima podizanja svijesti i 32.000 eura za troškove osoblja).
1. travanj 2016. do 31. ožujka 2019.

Nositelj: Hrvatske vode
Partneri: DUZS, DHMZ i slovensko Ministrstvo za oklolje i prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za vode, Institut za hidravlične raziskave – hidroinštitut, URSZR


Izvor financiranja: IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA SA SRBIJOM

Naziv projekta Ciljevi projekta Trajanje, nositelj
Ever-moving border emergency response – EMBER Cilj projekta je poduzimanje zajedničkih mjera, povećanje javne svijesti te zaštita i očuvanje prirodnih dobara prekograničnog područja, promicanje dobrosusjedskih odnosa, kao i podrška Hrvatskoj i Srbiji u naporu za oporavak kako bi se ljudima, poduzećima i pružateljima javnih usluga omogućilo normalno funkcioniranje u najkraćem mogućem roku u skladu s općim ciljem ovog poziva.

Iz projekta će se financirati troškovi plaće voditelja PUZS-a i odjela u iznosu od 28.000 eura.
Listopad 2016. – siječanj 2018.

Nositelj:
Vukovarsko-srijemska županija
Partneri: Autonomna Vlada pokrajine Vojvodine, Fond europskih poslova APV, Razvojna agencija Hrast, DUZS


Izvor financiranja: DG ECHO

Naziv projekta Ciljevi projekta Trajanje, nositelj
European disaster response exercise (EDREX) Cilj projekta je u stožernoj vježbi provjeriti integrirani odgovor na političke krize, slanje i primanje međunarodne pomoći (timovi i stručnjaci), postojeći alati, protokoli, procedure i postupci kako na razini Europske unije, tako i na razini država članica koje sudjeluju u projektu. 1. lipnja 2015. godine do 31. srpnja 2017.
Nositelji: Konzorcij Valcyria (u sastavu Agencija za izvanredne situacije Kraljevina Švedske, Odjel za civilnu zaštitu Talijanske Republike i Agencije za javno zdravstvo Ujedinjene Kraljevine)
Partneri: DUZSZbirni pregled završenih projekata, s ciljevima, izvorom financiranja, trajanjem i nositeljima