Područni uredi

Samostalna služba za inspekcijske poslove

Samostalna služba za inspekcijske poslove
Nehajska 5, 10 000 Zagreb
Tel.: 01 38 55 923, 36 50 046 
Fax.:01 36 50 060
e-mail: inspekcija@duzs.hr


Na temelju Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za za zaštitu i spašavanje ("Narodne novine“, broj 43/12) od 01. kolovoza 2012. godine, u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje djeluje Samostalna služba za inspekcijske poslove, koja: 

 • provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata donesenih na temelju tih zakona
 • provodi upravni postupak u prvom stupnju u svezi inspekcijskih nadzora
 • sudjeluje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s drugim inspekcijskim službama sukladno posebnom planu
 • utvrđuje zakonitost unutarnjeg ustroja javnih vatrogasnih postrojbi, te osposobljenost i opremljenost vatrogasaca i opremljenosti vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica, te financiranja vatrogastva
 • prikuplja podatke i informacije radi utvrđivanja činjenica i analize stanja u području svoje nadležnosti
 • izrađuje stručne podloge, elaborate, studije i projekte iz područja inspekcijskog nadzora
 • sudjeluje u predlaganju i usklađivanju propisa iz područja zaštite i spašavanja i vatrogastva
 • usklađuje rad i postupanje inspektora zaštite i spašavanja i inspektora za vatrogastvo
 • predlaže planove rada inspekcijskog nadzora za tekuću godinu i podnosi objedinjeno izvješće o provedenim nadzorima
 • predlaže i provodi stručnu edukaciju inspektora
 • sudjeluje u međunarodnim aktivnostima u području inspekcijskih poslova zaštite i spašavanja i vatrogastva
 • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Državne uprave, inspekcijskim službama središnjih tijela državne uprave i srodnim institucijama
 • skrbi o osiguranju tehničke/logističke potpore neophodne za rad inspektora zaštite i spašavanja i inspektora za vatrogastvo

 U Samostalnoj službi za inspekcijske poslove su ustrojeni: