Područni uredi

Tečajevi "Uvod u mehanizam" (CMI)

Program osposobljavanja je važan sastavni dio Mehanizma za civilnu zaštitu Europske Unije i podijeljen je u tri razine: osnovnu, operativnu i upravljačku.
Tečaj pod nazivom „Uvod u Mehanizam“ (Community Mechanism Introduction Course) traje 4 dana i polazna je točka za sve tečajeve osposobljavanja koji se nude unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Europske Unije. Namijenjen je voditeljima timova, njihovim zamjenicima, rukovoditeljima, stručnjacima i upravnom osoblju, koji će vjerojatno sudjelovati u međunarodnim intervencijama pružanja pomoći u području civilne zaštite ukoliko se potreba za tim pojavi.
Cilj tečaja je upoznavanje s Mehanizmom te stjecanje osnovnih znanja i vještina koje polaznike pripremaju za međunarodne misije civilne zaštite.
Radi se o intenzivnom tečaju koji se temelji na kombinaciji teorije, grupnog rada i rasprava i koji od polaznika očekuje aktivno sudjelovanje. Tečaj završava sa simulacijskom vježbom u kojoj su polaznici podijeljeni u timove, dobivajući tako priliku za stjecanje radnog iskustva u intervenciji pružanja pomoći u području civilne zaštite.
U prostorima Odjela za specijalističko osposobljavanje Split održano je ukupno 11 tečajeva kroz 4 ciklusa (od 10. do 13. ciklusa) u organizaciji konzorcija Italija – Ujedinjeno Kraljevstvo – Hrvatska. Osim u Divuljama, tečajevi su se organizirali u Rimu, Italija i Easingwoldu, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Upravo je okončan 13. ciklus CMI tečajeva, a od svibnja 2016. započinje novi ciklus prema novom Okvirnom ugovoru i s novim konzorcijem u sastavu Italija – Austrija – Hrvatska.

Dodatne informacije o Mehanizmu za civilnu zaštitu Europske Unije

CENTAR ZA SPECIJALISTIČKO OSPOSOBLJAVANJE SPLIT

Centar za specijalističko osposobljavanje Split je organizacijska jedinica Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja, Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske koji je s aktivnostima počeo 16. studenoga 2010. godine. Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja je na taj način osnovalo odjel kojim je pojačalo svoje edukacijske i obučne kapacitete.

Centar se sastoji od konferencijske dvorane (za oko 100 sudionika), sale za ručavanje (za oko 50 osoba), nekoliko učionica (za 10, 20 i 30 osoba) te urede na dva kata u kojima djelatnici obavljaju svoje redovne poslove. Smješten je u Divuljama, 25 kilometara od Splita, na adresi: Vojarna „Knez Trpimir“ – ulaz istok, 21217 K. Stafilić, p.p. 10.U Centru se provode obuke u sustavu zaštite i spašavanja, pripremaju, izvode i organiziraju obuke u kriznom upravljanju snaga civilne zaštite i drugih snaga zaštite i spašavanja, djelatnika državne uprave, jedinica područne i lokalne samouprave, zaposlenika i službi pravnih osoba čije djelatnosti uključuju zaštitu i spašavanje, građana te drugih sudionika na polju civilne zaštite i zaštite i spašavanja.


CMI COURSES

The training programme is an essential part of the EU Civil Protection Mechanism and is divided on three levels: basic, operational and management courses.

Community Mechanism Introduction Course is a four-day course and the entry point to all training courses offered in EU Civil Protection Mechanism. It is aimed at team leaders and their deputies, managers, experts and administrators who are likely to be involved in international civil protection assistance interventions.

The aim of the course is providing insight into Mechanism and gaining of basic knowledge and skills which will prepare participants for international civil protection missions.

This intensive course, based on combination of theory, working in groups and discussion requires high level of active participation. The course ends with simulation exercise in which participants are divided into teams, getting opportunity to gain working experience of providing assistance in civil protection area intervention.

In the Department for Specialized Training Split facilities, 11 courses were held through 4 cycles of CMI Courses (10th – 13th cycle) in the organization of Italy – United Kingdom – Croatia Consortium. Besides Divulje, the courses were also organized in Rome, Italy and in Easingwold, UK.
The 13th cycle has just been completed, whereas a new cycle will be launched in May 2016 according to the new Framework Contract and in the organization of the new consortium consisting of Italy, Austria and Croatia.


Additional information about The Community mechanism for civil protection

SPLIT SPECIALIST TRAINING CENTER

The Split Specialist Training Center is an organizational unit of the Firefighting and Protection and Rescue College, National Protection and Rescue Directorate of the Republic of Croatia which started its activities on 16th November 2010. In this way the Firefighting and Protection and Rescue School established a department to further strenghten its educational and training capacities.

The Center has a conference hall (for approximately 100 attendees), dining hall (for approximately 50 people), several classrooms (for 10, 20 and 30 people) and offices on two floors where employees carry out their regular duties. It is located in Divulje, 25 km from Split, at the adress: „Knez Trpimir“- east gate, 21217 K. Stafilic, p.p. 10.

The Center carries out training courses in protection and rescue system. It prepares, carries out and organizes training on crisis management of civil protection and other protection and rescue forces, state administration employees, local and regional self-government units, employees and services in legal entities whose business activities include protection and rescue, as well as citizens and other actors in the field of civil protection and protection and rescue.