Područni uredi

Protupožarna sezona

SUSTAV VATROGASTVA

Sustav vatrogastva reguliran je Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 139/2004 - pročišćeni tekst, 174/2004, 38/2009 i 80/2010). Trinaest podzakonskih akata – pravilnika uređuju zapovijedanje i odnose u vatrogasnim intervencijama, oznake i izgled odora, polaganje stručnog ispita, zaštitnu opremu, edukaciju i stručna usavršavanja te tehničku opremu.

Temeljem Zakona o vatrogastvu, vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije. Vatrogasne postrojbe mogu biti:
a) profesionalna javna vatrogasna postrojba
b) dobrovoljna vatrogasna društva
c) profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
d) dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu
e) državna intervencijska postrojba (postrojba za brzo djelovanje)

Procjenom i Planom zaštite od požara općine, grada, županije, Grada Zagreba utvrđuju se zadaće i područje djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva, a posebno zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva koja imaju definirano područje odgovornosti (središnja postrojba ili društvo). Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu djelatnost, sukladno Zakonu i pravilima struke, na području za koje su osnovane. Svaka vatrogasna postrojba je obvezna sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na zapovijed nadležnoga vatrogasnog zapovjednika, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i podzakonskih propisa.

U Republici Hrvatskoj djeluje 65 profesionalnih javnih vatrogasnih postrojbi s ukupno 2 495 uposlenih vatrogasaca. Profesionalne javne vatrogasne postrojbe imaju status pravne osobe (upisom u sudski registar), a osnivaju se sukladno Zakonu o ustanovama kao javne ustanove jedinice lokalne samouprave. Javne vatrogasne postrojbe osniva poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba sukladno svojim planovima zaštite od požara. Uz javne vatrogasne postrojbe djeluje Hrvatska vatrogasna zajednica, 20 vatrogasnih zajednica županije, jedna Vatrogasna zajednica Grada Zagreba te 237 vatrogasnih zajednica općina, gradova i područja. U Republici Hrvatskoj djeluje 1 845 teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava s ukupno 64 456 članova koji su osposobljeni u skladu s odredbama Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“, broj 61/94). Međutim, ukupan broj dobrovoljnih vatrogasaca koji su završili navedeno osposobljavanje i posjeduju važeće liječničko uvjerenje za obavljanje vatrogasnih intervencija je 21 912.

Unutar Državne uprave za zaštitu i spašavanje djeluju Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (DVIP). Sjedišta postrojbi su u Dubrovniku, Šibeniku, Zadru i Zrakoplovnoj bazi Divulje kod Splita. DVIP se dodatno popunjavaju za vrijeme ljetne požarne sezone s gasiteljima iz vatrogasnih postrojbi kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. U četiri Državne intervencijske postrojbe uposleno je ukupno 63 djelatnika, a u skladištima je pohranjena vatrogasna oprema (lake prijenosne pumpe i armature, prijenosni spremnici kojima se voda helikopterima doprema do požarišta, itd). Instruktori DVIP u ljetnim mjesecima prihvaćaju dislocirane vatrogasce i tehniku iz kontinentalnog dijela zemlje te obavljaju stručno osposobljavanje i formiranje interventnih timova. Timovi se vatrogasnim vozilima, helikopterima i plovilima prebacuju na požarišta na cijelom priobalju. Predviđeno je da DVIP, kao postrojbe Državne uprave, budu osposobljene i opremljene za interveniranje pri svim vrstama prirodnih i tehnoloških ugrožavanja čime postrojbe postaju višefunkcionalne i racionalnije pri svojem djelovanju. Državne vatrogasne intervencijske postrojbe predviđene su i za pružanje međunarodne pomoći, sukladno sklopljenim sporazumima.

Unutar Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja ustrojeno je Vatrogasno operativno središte, koje ima zadaću integriranja poslova za vrijeme složenijih vatrogasnih intervencija bilo gdje u zemlji. Putem središta obavlja se nadzor i upravljanje prilikom intervencija u kojima se koriste vatrogasne snage iz više županija i protupožarne zračne snage. Putem VOS-a koordiniraju se snage tijekom gašenja velikih šumskih požara u priobalnom dijelu Republike Hrvatske, kao i upravljanje svih ostalih složenijih vatrogasnih intervencija. Vatrogasno operativno središte ima sljedeće zadaće:
- priprema i provodi odluke/zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika o angažiranju državne intervencijske postrojbe, namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske (NOS), dislokaciju vatrogasnih snaga;
- pruža operativno-komunikacijsku potporu Državnoj vatrogasnoj intervencijskoj postrojbi (DVIP), sezonskim intervencijskim vatrogasnim postrojbama (SIVP) i vatrogasnim zapovjedništvima;
- obavlja poslove operativno komunikacijskog središta za vatrogasne intervencije na razini Republike Hrvatske;
- komunicira s vatrogasnim zapovjednicima i vatrogasnim operativnim centrima na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- prikuplja i obrađuje podatke o nastanku, tijeku i razvoju događaja u kojima sudjeluju vatrogasne snage, te izrađuje izvješća o stanju, tijeku i provedbi intervencija;
- na temelju dobivenih izviješća vodi bazu podataka o provedenim vatrogasnim intervencijama na području Republike Hrvatske;
- na temelju prikupljenih podataka, jednom dnevno ažurira brojčane pokazatelje o vatrogasnim intervencijama putem tabelarnog prikaza koji se zatim objavljuje na službenoj stranici DUZS-a;
- prikuplja i obrađuje podatke za potrebe izvješćivanja javnosti o vatrogasnim intervencijama;
- izrađuje preliminarnu statističku obradu podataka te na osnovu dobivenih vrijednosti izrađuje različita izvješća;
- vodi propisane operativne dokumente i sudjeluje u izradi uputa i standardnih operativnih postupaka;
- sudjeluje u provedbi aktivnosti primanja i pružanja međunarodne pomoći u vatrogasnim intervencijama;

Djelatnici VOS-a se tijekom ljetnih mjeseci dislociraju u prostore Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split u Divuljama. Središte djeluje u Divuljama sve do prestanka opasnosti za nastanak šumskih požara na priobalju. Tijekom ostalog dijela godine djelatnici
Središta obavljaju svoje zadaće iz sjedišta u Zagrebu.PRIPREMA SUSTAVA VATROGASTVA ZA POŽARNU SEZONU U 2016. GODINI

Priprema sustava vatrogastva za požarnu sezonu u 2016. godini provodi se temeljem Zakona o vatrogastvu i drugih propisa, a putem realizacije zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti). Program aktivnosti je donijela Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010), a objavljen je 5. svibnja 2016.godine (nešto kasnije nego što je to uobičajeno) u službenom dijelu Narodnih novina pod brojem 43/2016.

Izradom takvog ciljanog Programa nastoji se pridati važnost sustavu vatrogastva u vrijeme požarne sezone kada je on najopterećeniji, pri čemu se osiguravaju i potrebna financijska sredstva za funkcioniranje sustava u specifičnim okolnostima (za ovogodišnji Program aktivnosti predviđeno je 24.330.000,00 kuna). Najveći dio financijskih sredstava predviđen je za potrebe angažiranja sezonskih vatrogasaca, nabavu opreme i dislokacije vatrogasnih snaga.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) zadužena je za koordinaciju, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje aktivnosti svih subjekata provedbe zadaća Programa aktivnosti. Na taj način su povezani operativni, organizacijski i zapovjedni segmenti sustava zaštite i spašavanja, a u suradnji s inspekcijskim službama drugih ministarstava pojačani su nadzori provedbe zadaća Programa aktivnosti. Sukladno tome, olakšano je praćenje i koordinacija aktivnosti u pripremi i provedbi zadaća iz ovogodišnjeg Programa aktivnosti, prikupljanje i obrada podataka te izvještavanje.


Pregled provedbe zadaća Programa aktivnosti u 2016. godini

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Sektor za vatrogastvo) je krajem prošle i početkom ove godine zaprimio, obradio te implementirao mišljenja i prijedloge svih subjekata (izvršitelja ili sudjelovatelja) u novi prijedlog Programa aktivnosti za 2016. godinu kako bi isti bio još bolji i učinkovitiji.

1. Prema točki 15. Programa aktivnosti, ažuriran je Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara te će se isti dostaviti svim subjektima koji ga provode. U Državnom planu ažuriran je cijeli niz dokumenata: Odluka glavnog vatrogasnog zapovjednika o imenovanjima operativnih vatrogasnih zapovjedništava, Plan uporabe Oružanih snaga RH u protupožarnoj sezoni, Plan dislokacije vatrogasnih snaga, Plan popune vatrogasnih postrojbi priobalja sezonskim vatrogascima, Uputu o načinu rada Vatrogasnog operativnog središta Državnog centra zaštite i spašavanja sa pripadajućim obrascima, Uputa o načinu rada županijskih vatrogasnih zapovjednika i županijskih vatrogasnih operativnih centara, Uputa o komunikaciji s posadama zrakoplova i ZOS GS OS RH, Uputa o provedbi planske prosudbe potraživanja i pružanja ispomoći za potrebe izvanredne i redovite dislokacije te planove zaštite od požara za ugroženija područja priobalja.

2. Temeljem točke 38., u suradnji s DVIP i MUP-om u tijeku je ažuriranje Procjena i Planova zaštite od požara za područja na kojima se planira ustrojavanje sezonskih interventnih vatrogasnih postrojbi: otoci Vis, Lastovo, Dugi Otok, Hvar, Korčula, Mljet i poluotok Pelješac. Temeljem točke 38. izrađen je i Plan dislokacije vatrogasnih snaga i tehnike koja će se iz kontinentalnog dijela Republike Hrvatske dislocirati na područje cijelog priobalja. Dislokacija vatrogasnih snaga započet će krajem lipnja i trajat će do opoziva, ovisno o vremenskim uvjetima. Dislokacije se obavljaju na požarno posebno ugrožena područja na priobalju (ukupno do 10 lokacija), pri čemu su osigurani nužni uvjeti za prihvat gasitelja i vozila.

Na slici 1. vidljiv je pregled lokacija na priobalju gdje se planski razmještaju vatrogasne snage iz kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.


Slika 1: lokacije dislociranih vatrogasnih snaga

3. Temeljem točke 41. Programa aktivnosti, proveden je dodatni program osposobljavanja za gašenje šumskih požara. Program je obuhvatio trenažu i osposobljavanje u radu s helikopterom i tjelesnu provjeru. Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u vremenu od 04. travnja do 24. travnja 2016. godine provela provjeru tjelesnih sposobnosti, visinsku provjeru i smotru pripadnika dopunskih snaga DVIP iz sastava javnih vatrogasnih postrojbi (JVP) kontinentalnog i priobalnog djela Republike Hrvatske. Provjeri i smotri pristupilo je 250 pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz 32 JVP-a, kontinentalnog djela RH. Provjeri i smotri pristupilo je 101 pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz 15 JVP-a, priobalnog djela RH kao i 55 pripadnika iz sva četiri DVIP-a - DUZS. Tijekom mjeseca svibnja provedeno je uvježbavanje 210 pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz sastava JVP sa kontinenta, 233 pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz sastava JVP sa priobalja i 55 pripadnika iz sva četiri DVIP-a - DUZS u radu s helikopterom. Tijekom mjeseca svibnja osposobljeno je 38 pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz sastava JVP po Programu desantiranje i gašenje šumskih požara. Također je osposobljeno 19 vatrogasaca DVD-a po Programu gašenje šumskih požara (prijevoz helikopterom). Ukupno je na raspolaganju 882 pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz sastava 60 JVP-a.

4. U travnju 2016. godine provedena je edukacija vatrogasnih zapovjednika za navođenje zrakoplova tijekom intervencije. Osposobljeno je 16 novih voditelja intervencija za navođenje zrakoplova uz 396 ranije osposobljenih vatrogasnih zapovjednika.

5. Prema odredbi točke 36. Programa aktivnosti, obavlja se stručni nadzor vatrogasnih vozila javnih vatrogasnih postrojbi kontinentalnog dijela Republike Hrvatske, a koja će se tijekom ljetne sezone planski razmjestiti na požarno ugroženija područja priobalnog dijela zemlje.

6. U velikoj mjeri završio je proces zapošljavanja dodatnog broja sezonskih vatrogasaca (točka 37. Programa aktivnosti). Planirano je upošljavanje do 1.110 sezonskih vatrogasaca.

7. Sukladno sklopljenim međudržavnim Sporazumima o međusobnoj ispomoći kod velikih nesreća (točka 40.), obavljaju se kontakti s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Slovenijom. S Bosnom i Hercegovinom, Slovenijom te Crnom Gorom usklađen je, potpisan i u slučaju potrebe provodi se standardni operativni postupak oko nesmetanog prijelaza državnih granica zemaljskih i zračnih snaga kod velikih požara na graničnom području.

8. U 2016. godini već je održan niz vatrogasnih vježbi na razinama vatrogasnih zajednica županija sa uključenim državnim snagama (kopnenim i zračnim) i na kojima je provjereno djelovanje sustava vatrogastva (propisano točkom 8.) prije početka požarne sezone (21. svibnja u Ličko-senjskoj županiji kod Otočca – Brinje). Također 9. lipnja 2016. godine u vojarni Kneza Trpimira u Divuljama, održan je taktičko - tehnički zbor s kratkim prikazom zajedničkog djelovanja kopnenih i zračnih protupožarnih snaga predviđenih za angažiranje putem Programa aktivnosti.

9. U suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje (sukladno točki 9. Programa aktivnosti), vatrogasnim zajednicama županija i ostalim subjektima omogućen je on-line uvid u karte minski sumnjivih područja. Hrvatski centar za razminiranje je izradio Plan humanitarnog razminiranja za 2016. godinu te sukladno istom obavlja prioritetno razminiranje područja bitnog za provedbu zaštite od požara.

10. Sukladno točki 29. Programa aktivnosti nastavljena je suradnja s Državnim hidrometeorološkim zavodom, koji će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostavljati indekse opasnosti od šumskih požara, vremenske prognoze i analize vremenskih stanja. Svi prognostički produkti dostupni su i preko web aplikacija.

11. Kako je DUZS (Sektor za vatrogastvo) koordinator izvršenja zadaća Programa aktivnosti, održano je i više radnih sastanaka sa svim subjektima (izvršiteljima i sudjelovateljima) Programa aktivnosti te još i odvojeno sa predstavnicima inspektorata MUP-a, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao i sa predstavnicima društava iz sastava hrvatskih željeznica.

12. Održano je niz zajedničkih i odvojenih radnih sastanaka sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima i zapovjednicima javnih vatrogasnih postrojbi na temu priprema za provođenje Programa aktivnosti u 2016. godini i u svezi novog prijedloga formiranja tzv. zonskih/regionalnih dopunskih snaga Interventnih vatrogasnih postrojbi (IVP), a obavljeni su posjeti i dogovori na više lokacija na priobalju (otoci) glede priprema protupožarne sezone.

13. Sastanak sa svim subjektima Programa aktivnosti održan je 2. ožujka 2016. godine te po objavi istog u Narodnim novinama 31.5.2016. godine na kojem je zaključeno da realizacija zadaća kod svih subjekata ide zadovoljavajućim tijekom.

14. U planu je u suradnji s Ministarstvom obrane osigurati dislokaciju Canadair CL 415 u Dubrovnik i Pulu po procjeni i potrebi, a u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova izraditi će se Plan korištenja helikoptera „Bell“ te utvrditi postupak podizanja istog za zapovjedno izviđanje, a ujedno i ugraditi vatrogasni sustav veze.

15. U tijeku je izrada Plana razmještaja, upotrebe i uvođenja novih radio postaja u sustavu „Tetra“, te se planira omogućiti georeferenciranje sa točnim pozivnim znakom svih „Tetra“ prijenosnih uređaja u web aplikaciji ZEOS radi lakšeg praćenja, a u svrhu lociranja za potrebe operativnih aktivnosti te eventualne potrebe za akcijom spašavanja ili navođenja zrakoplovnih snaga.

16. U tijeku su pripremne radnje da se u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova za potrebe vatrogasnih intervencija kod velikih i katastrofalnih požara na otvorenom prostoru stavi na raspolaganje zrakoplov (helikopter) opremljen opremom za televizijsko i termovizijsko snimanje te odašiljanje podataka u stvarnom vremenu i ponudi na korištenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje potrebnu opremu za prihvat istih u stvarnom vremenu. Isto tako, radi bržeg i efikasnijeg uočavanja nastanka požara i nadzora požarišta da se omogući pristup podacima sa stacioniranih rotirajućih kamera za nadzor granice sa uključenim algoritmom za otkrivanje dima i požara u pograničnom području i to u stvarnom vremenu. Također je u planu i da se razviju sposobnosti unutar Zemljopisno obavijesnog sustava za distribuciju podataka prikupljenih iz gore spomenutih sustava korisnicima operativne, taktičke i strateške razine djelovanja kao i drugim državnim upravnim organizacijama kojima su oni potrebni.

17. U suradnji sa Hrvatskim šumama i Ministarstvom poljoprivrede pokrenuti su razgovori u cilju dostupnosti i razmjene potpunijih i ažuriranijih podataka (u ESRI formatu) o ugroženosti šuma od požara, šumskim zajednicama, šumskim prometnicama, šumskim motrionicama i prosjecima te podaci o kategoriziranim vrijednostima šuma kao i klasifikacija poljoprivrednog zemljišta kako državnog tako i privatnog vlasništva kao i njenu kategorizaciju.

18. Radi potrebe unapređivanja mjera zaštite od požara i sustava vatrogastva u pripremi protupožarne sezone u 2016. godini Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) - Sektor za vatrogastvo kao središnje tijelo državne uprave zaduženo za poslove vatrogastva nakon potpisivanja zajedničkog Sporazuma o suradnji zajedno sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom (HVZ) i Udrugom profesionalnih vatrogasaca Hrvatske (UPVH) te u suradnji sa ostalim institucijama i stručnjacima temeljem Odluke ravnatelja započela je sa provođenjem niza radionica. Svrha svih radionica je podizanje ukupne razine znanja vatrogasnog operativnog, a posebno zapovjednog kadra, prenošenje iskustava s pojedinih vatrogasnih intervencija, unapređivanja provođenja mjera zaštite od požara te kroz zaključke predlaganje sistematičnijeg poboljšanja ukupnog sustava vatrogastva i civilne zaštite.
Do sada su održane radionica na teme:

  • Komunikacija (sustav veze) u vatrogastvu i predstavljanje mogućnosti ZEOS aplikacije, 
  • Priznavanje profesionalne bolesti i utjecaj stresa i psihološka pomoć vatrogascima, 
  • Meteorologija u zaštiti od požara u vatrogastvu.

19. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, kroz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, nabavila je 4 vatrogasne autocisterne za potrebe Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – Odjele Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik. Namjena autocisterni je gašenje požara i prijevoz pitke vode. Na vozilu se nalazi potrebna dodatna oprema, kao i oprema za komunikaciju odnosno digitalna i analogna radio veza u kabini. Postupkom javne nabave velike vrijednosti za četiri vatrogasne cisterne kao najpovoljniji ponuđač izabrana je tvrtka „Ziegler“ d.o.o. Ukupna vrijednost predmetne nabave iznosi 4.856.750,00 kn, a nabavljena je i prijenosna motorna pumpa velikog kapaciteta za prepumpavanje i ispumpavanje većih količina vode (po potrebi i za gašenje požara).Slika 2: Nove vatrogasne autocisterne za potrebe Državne vatrogasne intervencijske postrojbe

20. Sustav zrakoplovnih snaga djeluje unutar Ministarstva obrane - Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sukladno Zakonu o vatrogastvu, zrakoplovne snage se stavljaju na raspolaganje glavnom vatrogasnom zapovjedniku. Ministarstvo obrane provodit će i dnevna prebaziranja zrakoplovnih snaga u alternativne zračne luke, u skladu s operativnom prosudbom u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – glavnim vatrogasnim zapovjednikom.

21. Tijekom požarne sezone, kroz direktnu komunikaciju Vatrogasnog operativnog središta DUZS-a s Operativnim vatrogasnim zapovjedništvom oružanih snaga Republike Hrvatske - OVZ OS RH u Divuljama, uspostavit će se čvrsta koordinacija s MORH-om. Slijedom ovogodišnjeg Programa aktivnosti, a temeljem dosadašnje komunikacije i koordinacije s predstavnicima Ministarstva obrane i MUP-a predviđena je puna pripravnost za požarnu sezonu:
· namjenski organiziranih snaga OS RH,
· šest (6) protupožarnih zrakoplova Canadair CL-415,
· šest (6) protupožarnih izviđačko - navalnih zrakoplova Air – tractor,
· dva (2) helikoptera za gašenje, prijevoz gasitelja i desantiranje.

22. U pripremi sustava zaštite od požara značajno mjesto zauzima i djelovanje inspekcijskih službi Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva zdravlja, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede. Inspektorati unutarnjih poslova policijskih uprava su u suradnji s nadležnim inspekcijama drugih tijela državne uprave obavili inspekcijske nadzore protupožarnih šumskih prometnica i prosjeka, željezničkih pruga, javnih cesta, nacionalnih parkova, parkova prirode i odlagališta otpada.

23. Putem Državnog centra 112 tjedno će se o situaciji na požarištima izvještavati Centar u Bruxellesu - (Monitoring Information Center - MIC). Izvještavanje će se provoditi četvrtkom, video linkom.

24. Od 20. lipnja pa do prestanka rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama, a sukladno točki 21. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje te točki 3. Odluke Ravnatelja DUZS-a, službenici VOS-a se dislociraju u Centar za koordinaciju, vođenje i gašenje požara u Divuljama radi sudjelovanja u radu Operativnog vatrogasnog zapovjedništva zajedno sa kompetitivnim predstavnicima Ministarstva obrane te Ministarstva unutarnjih poslova. U tu svrhu pripremljen je plan rada (određene smjene) za službenike VOS-a za predviđeno razdoblje provođenja dislokacije (lipanj – rujan) te se ažurira Uputa o načinu rada Vatrogasnog operativnog središta Državnog centra zaštite i spašavanja sa pripadajućim obrascima.

25. Vatrogasno operativno središte Državnog centra zaštite i spašavanja, osim svojih operativno komunikacijskih zadaća pri sudjelovanju u vođenju složenijih vatrogasnih intervencija, vodi u svojim bazama podataka i evidenciju o vatrogasnim intervencijama na području Republike Hrvatske te na temelju iste vrši preliminarnu statističku obradu.

Sukladno navedenom, a na zahtjev Sektora za vatrogastvo daje i sljedeću analizu požara za područje priobalja za razdoblje prva 4 mjeseca 2016. godine uspoređujući ih sa desetogodišnjim podacima (2006.-2015.).

PREGLED PODATAKA O POŽARIMA (1. siječanj – 31.svibnja 2016.g.)
(podaci Vatrogasnog operativnog središta)

Prva polovina 2016. godine ostati će zabilježena po iznadprosječno toplom vremenu i količini padalina manjim od mjesečnih prosjeka (ipak nešto viši nego u istom razdoblju lani), ali i značajnijim količinama oborina u drugom dijelu travnja te u prvoj polovici svibnja. To je rezultiralo i većim brojem požara na vegetaciji u priobalnom, ali i u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske u početnom razdoblju ove godine te manjim brojem požara i s tim u vezi veličinom opožarene površine u razdoblju 15. travanj – 15 svibanj. Prema meteorološkim pokazateljima i dugoročnim prognozama s velikom vjerojatnošću očekuje se toplije (i sušije) ljeto od prosjeka (posebno u kolovozu), a broj uzastopnih vrućih dana trebao bi biti nešto manji od prošlogodišnjeg.
S obzirom na očekivanja vrlo je vjerojatno kako će se od Državnog hidrometeorološkog zavoda, osim već ustaljenih prognoza i izračuna indeksa opasnosti, tražiti i detaljne prognoze vremena za pojedina područja koja budu zahvaćena požarom, a koje će onda izrađivati i dostavljati Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Statistički podaci se odnose na požare raslinja na priobalnom i kraškom području (7 priobalnih županija). Podaci iz evidencije Državne uprave za zaštitu i spašavanje analiziraju odnos broja i veličine opožarene površine te indeksa opožarene površine između 2016. godine i višegodišnjeg prosjeka (2006. – 2015.) te između 2015. i 2016. godine za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja (Tablica 1).

Tablica 1: Pokazatelji broja požara raslinja na priobalnom i kraškom području (7 priobalnih županija) za 2016. godinu i usporedba s prosjekom 2006. – 2015. godina te usporedba sa 2015. godinomIz analitičkih podataka prikazanih u tablici 1 razvidno je smanjenje broja požara i opožarene površine za promatrano razdoblje u 2016. godine u odnosu na prosječne vrijednosti prethodnog razdoblja (2006.-2015.) te u odnosu na prošlu 2015. godinu. U promatranom razdoblju 2016. godine (u odnosu na prosjek 2006. – 2015. istog razdoblja) smanjen je broj požara za 13,34%, izgorjela površina je manja za 6,72%, ali je indeks opožarene površine (IOP) veći za 7,63%.

U odnosu na proteklu godinu, još je primjetnije smanjenje kako broja požara, za 53,92%, tako i opožarene površine, za 46,73% uz istovremeno povećanje indeksa opožarene površine IOP za 15,60%.

Smanjenje broja požara i opožarene površine u 2016. u odnosu na prosjek pa i u odnosu na 2015. godinu najviše je uzrokovalo nešto više oborina u drugom dijelu travnja te svibnja. Na povećanje IOP najviše je utjecao požar koji je zahvatio veliku površinu na teško pristupačnom i dijelom miniranom području na Dinari u općini Vrlika ali bez značajnije štete.

Odnos broja požara i opožarene površine za period od 2006. do 2015., a za promatrano razdoblje (01.siječnja – 31. svibnja) prikazan je sljedećim grafikonom.Grafikon 1: broj požara i pripadajuća opožarena površina za razdoblje 2006. – 2016.

Odnos opožarene površine i broja požara raslinja odnosno Indeks opožarene površine (IOP) koji pokazuje prosječnu opožarenu površinu po jednom požaru raslinja prikazan je slijedećim grafikonom.


Grafikon 2: IOP za razdoblje 2006. - 2016.

Tablica 2: Požari raslinja na miniranom ili minski sumnjivom prostoru na priobalnom i kraškom području za 2013., 2014. i 2015. (podaci DUZS-a - Vatrogasnog operativnog središta)Ako se osvrnemo na požare koji su bili na minski sumnjivom prostoru (tablica 4) ove je godine zabilježeno (prema zaprimljenim izvješćima) ukupno 16 takvih požara koji su zahvatili površinu od 2269 ha (sukladno procjenama vatrogasaca). Vidljivo je da je IOP za ove požare veći za više od 17 puta od prosječnog IOP za sve požare raslinja za promatrano razdoblje u 2016. godini.

Naime, mogućnost ozljeđivanja uslijed eksplozija onemogućuju pristup zemaljskim snagama, a i zračne snage imaju određena ograničenja prilikom gašenje ovakvih požara, pa se zbog sigurnosti požari na miniranim i minski sumnjivim površinama većinom nadziru ili gase sa sigurnih površina (prometnica, sigurnih makadamskih putova i sl.).

U gašenju ovogodišnjih požara raslinja na priobalnom i kraškom području (podaci dobiveni putem izvješća za promatrano razdoblje do 31. svibnja 2016.) lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac a još dvije osobe su ozlijeđene.

Tablica 2: Izvješće VOS-a o vatrogasnim intervencijama upisanima u bazu vatrogasnih intervencija do 15. svibnja, a na temelju prispjelih izvješća od strane ŽVOC ili samih vatrogasnih postrojbi