Područni uredi

Programi osposobljavanja 2017.

POPIS PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA koje provodi Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja - .pdf /.doc


POSTUPAK PRIJAVE ZA PROGRAME OSPOSOBLJAVANJA U VATROGASNOJ DJELATNOSTI

 • Programe osposobljavanja u vatrogasnoj djelatnosti mogu upisati pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi.
 • Zahtjev za osposobljavanje pripadnika profesionalnih vatrogasnih postrojbi podnosi zapovjednik postrojbe. Zahtjev za osposobljavanje pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi podnosi županijski vatrogasni zapovjednik ili pravna osoba uz suglasnost (potpis i pečat) županijskog vatrogasnog zapovjednika. 
 • Pisani zahtjev vaša pravna osoba upućuje prema ravnatelju DUZS-a. U zahtjevu je potrebno navesti popis kandidata sa sljedećim podacima:

 • Nakon zaprimljenog zahtjeva pravna osoba će biti obaviještena o terminu osposobljavanja.
 • Za sve dodatne informacije u svezi provedbe programa, uvjeta i procesa osposobljavanja te utvrđivanja termina, kontakt osoba je g. Stjepan Purgar (01/3855-733, 091 112 1029; e-mail: stjepan.purgar@duzs.hr).

POSTUPAK PRIJAVE ZA PROGRAME OSPOSOBLJAVANJA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 • Osposobljavanje ostalih pripadnika operativnih snaga u sustavu civilne zaštite provodi se sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine", broj 82/15).
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje je izradila programe osposobljavanja kojima su utvrđeni opći i posebni uvjeti koje polaznici moraju zadovoljiti prije pristupanja osposobljavanju. Osposobljavanje od strane DUZS-a je besplatno. Popis programa, kao i podzakonski propisi kojima pripadnici CZ-a moraju udovoljavati, dostupni su na našoj stranici www.duzs.hr.
 • Popis programa sadrži opće i posebne uvjete koje pripadnici CZ-a moraju zadovoljavati te vrijeme trajanja osposobljavanja. Nadalje, poradi sigurne provedbe (osobito specijalističkih) osposobljavanja, svaki polaznik mora imati liječničko uvjerenje što je utvrđeno Pravilnikom o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika („Narodne novine", broj 98/16).
 • Polaznici moraju biti opremljeni osobnom zaštitnom opremom, sukladno Odluci o osnivanju Državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite (dokument se nalazi na www.duzs.hr). Uz osnovnu opremu utvrđenu Odlukom, potrebno je opremiti pripadnike specifičnim osobnim zaštitnim sredstvima (sukladno rizicima) kako bi se osposobljavanje provelo sukladno temeljnim načelima zaštite na radu, a što je utvrđeno Pravilnikom o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“, broj 39/06.).
 • Mjesto održavanja osposobljavanje utvrđuje se dogovorom, a može se održati u Učilištu u Zagrebu i u Divuljama kod Splita. Nakon osposobljavanja (određeni programi) obavlja se završna provjera znanja i vještina i DUZS izdaje uvjerenje o osposobljenosti.
 • Ukoliko se odlučite za osposobljavanje specijalističkih postrojbi vaša pravna osoba upućuje pisani zahtjev za osposobljavanje prema ravnatelju DUZS-a. U zahtjevu treba navesti da snosite troškove refundacije plaće mobiliziranim pripadnicima CZ (zaposlenim i nezaposlenim) sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine", broj 69/16.) te troškove prehrane, vode i prijevoza polaznika na točke vježbanja.
 • Skrećemo pozornost da pripadnici specijalističkih postrojbi CZ-a ne mogu biti članovi nekih drugih operativnih snaga čime se izbjegavaju nepotrebni troškovi i dupliciranje evidencija što je utvrđeno člankom 44., stavkom 2., alineja 4. i 5. Zakona o sustavu civilne zaštite.
 • Za sve dodatne informacije u svezi provedbe programa, uvjeta i procesa osposobljavanja te utvrđivanja termina, kontakt osoba je g. Neven Szabo (01/3855-930, 091 112 1021; e-mail: neven.szabo@duzs.hr).