Područni uredi

Pristup informacijama

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je tijelo javne vlasti i ima obvezu omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjevom za pristup informacijama ne smatra se traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, i to:
  • pisanim putem:
    • na poštansku adresu: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Nehajska 5, Zagreb
    • na e-mail adresu: pristupinfo@duzs.hr
    • telefaksom na broj 01/3650 025
  • usmeno putem telefona 01/3855 919 ili
  • osobno u pisarnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Službenica za informiranje je Andrijana Maslać, samostalna nadzornica za suradnju Uprave s drugim subjektima, telefon: 01/ 3855 919.

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Državna uprava za zaštitu i spašavanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu .pdf/.csv
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu .pdf