Područni uredi

Državni centar zaštite i spašavanja

U sklopu Državnog informacijsko i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja djeluje Državni centar zaštite i spašavanja. Državni centar prikuplja i razmjenjuje, sa sudionicima zaštite i spašavanja na državnoj razini, sve informacije od značaja za provođenje mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja te upotrebu operativnih snaga. Državni centar zaštite i spašavanja je operativno - komunikacijska dežurna služba s tri osnovna funkcionalna područja djelovanja:

1. operativno - komunikacijski centar u redovnim uvjetima

2. operativno - komunikacijski centar na strateškoj razini u izvanrednim situacijama, u slučaju katastrofa i velikih nesreća

 • osigurava komunikacijsku koordinaciju na državnoj razini (za potrebe Stožera zaštite i spašavanja RH, Kriznog stožera Vlade RH i organizacija na državnoj razini)
 • osigurava uvjete za tehničko i operativno djelovanje Stožera zaštite i spašavanja RH

3. operativno-komunikacijski centar za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja u svim područjima zaštite i spašavanja

U sastavu Državnog centra zaštite i spašavanja ustrojavaju se tri odjela:

 • Odjel za operativno komunikacijske poslove
 • Vatrogasno operativno središte (VOS)
 • Odjel za plansku, analitičku i GIS potporu

ODJEL ZA OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKE POSLOVE

 • koordinira i provodi prijem i prenošenje svih odluka, naloga, zapovijedi i izvješća o provođenju mjera pripravnosti i mjera zaštite i spašavanja
 • koordinira jedinstven komunikacijsko - informacijski sustav prikupljanja i objedinjavanja podataka o događajima putem ŽC 112, tijela državne uprave i žurnih službi (HMP, vatrogasne postrojbe, policija, civilna zaštita, HGSS, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, inspekcijske službe, komunalna poduzeća i dr.)
 • žurno izvješćuje nadležne rukovoditelje unutarnjih ustrojstvenih jedinica DUZS-a o nastaloj opasnosti
 • djeluje kao jedinstveno operativno komunikacijsko središte za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja u svim područjima zaštite i spašavanja (IAEA, AEWS-PIAC, UN/ECE-IAN System, NATO-EADRCC)
 • prima i dostavlja obavijesti o katastrofama odgovarajućim službama drugih država i međunarodnim organizacijama
 • vodi jedinstvenu informacijsku bazu podataka o žurnim slučajevima i poduzetim mjerama zaštite i spašavanja
 • razmjenjuje podatke i informacije sa sličnim centrima susjednih zemalja i operativnim centrima OSRH, MUP-a i centrima žurnih službi u zemlji

VATROGASNO OPERATIVNO SREDIŠTE (VOS)

 • obavlja poslove operativno komunikacijskog središta za vatrogasne intervencije na razini Republike Hrvatske
 • operativno komunicira s vatrogasnim zapovjednicima i vatrogasnim operativnim centrima na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • priprema i provodi odluke, zapovijedi i zahtjeve glavnog vatrogasnog zapovjednika o angažiranju Državne intervencijske postrojbe, Namjenski organiziranih snaga (NOS) Hrvatske vojske (zračne snage, kopnene i mornaričke snage), dislokacija vatrogasnih snaga (redovnih i izvanrednih) te koordinira njihov rad
 • pruža operativno komunikacijsku potporu Državnoj intervencijskoj postrojbi (DIP) i sezonskim privremenim vatrogasnim postrojbama (SPVP)
 • prikuplja informacije o nastanku, tijeku i razvoju događaja u kojima sudjeluju vatrogasne snage te resursima na intervenciji
 • izrađuje izvješća o stanju, tijeku i provedbi intervencija te priprema podatke i podloge za potrebe izvješćivanja javnosti o vatrogasnim intervencijama za koje nije proglašena katastrofa
 • vodi bazu podataka o provedenim vatrogasnim intervencijama na području Republike Hrvatske, obavlja njihovu statističku i preliminarnu analitički obradu
 • sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka te postupa po istima
 • sudjeluje u provedbi Programa aktivnosti Vlade RH

Neke od zadaća VOS-a:

 • integracija poslova i prijenos informacija za vrijeme složenijih vatrogasnih intervencija, bilo gdje u zemlji
 • koordinacija zračnih i zemaljskih snaga prilikom gašenja velikih šumskih požara
 • koordinacija svih sudionika u vatrogasnim intervencijama (javna poduzeća, stručne institucije, organizacije sa specifičnom opremom i tehnikom)
 • praćenje tijeka i razvoja vatrogasnih intervencija
 • aktiviranje dodatnih snaga potrebnih za intervenciju iz susjednih županija ili inozemstva
 • obrada statističkih podataka o vatrogasnim intervencijama
 • izvješćivanje sredstava javnog priopćavanja o vatrogasnim intervencijama
 • unutarnja komunikacija s rukovoditeljima vatrogastva
 • Djelatnici VOS-a su tijekom ljetnih mjeseci dislocirani u Centra za koordinaciju, vođenje i gašenje požara u DivuljamaODJEL ZA PLANSKU, ANALITIČKU I GIS POTPORU

 • pruža operativno - komunikacijsku, analitičku i GIS potporu stručnom kolegiju Državne uprave i Stožeru zaštite i spašavanja Republike Hrvatske
 • izrađuje operativne dokumente za potrebe rada Državnog centra zaštite i spašavanja
 • razmjenjuje informacije s komunikacijskim točkama u sustavu zaštite i spašavanja drugih država i međunarodnih organizacija
 • nositelj je razvoja Nacionalnog središta za koordinaciju primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u katastrofama
 • prikuplja i pohranjuje podatke značajne za sustav zaštite i spašavanja; provodi statističke analize i analize prostornih podataka
 • ustrojava i ažurira baze podataka o kritičnoj infrastrukturi
 • ustrojava i održava aplikacije i baze podataka na poslužitelju za zemljopisno obavijesni sustav