Područni uredi

Samostalna služba za međunarodne odnose

Samostalna služba za međunarodne odnose koordinira izvršavanje poslova vezanih uz međunarodnu suradnju u području zaštite i spašavanja, a posebno stručne poslove vezane uz praćenje međunarodnih pravnih propisa u području zaštite i spašavanja, izradu nacrta međunarodnih sporazuma i drugih akata iz područja zaštite i spašavanja te poslove protokola za međunarodne aktivnosti Državne uprave. Izrađuje godišnji plan međunarodnih aktivnosti na temelju prijedloga svih ustrojstvenih jedinica i službi te prati njegovu provedbu, prati provedbu projekata Državne uprave koji se financiraju iz izvora Europske unije i drugih inozemnih izvora te pruža podršku u njihovoj provedbi, u koordinaciji s drugim službama DUZS-a sudjeluje u definiranju strateških ciljeva Državne uprave, pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika, sudjeluje u nadzoru provedbe postavljenih ciljeva.

U području suradnje s Europskom unijom i NATO-om, koordinira izvršavanje poslova vezanih uz međunarodnu suradnju u području zaštite i spašavanja. U katastrofama operativno usklađuje djelovanje međunarodnih snaga u zaštiti i spašavanju na području Republike Hrvatske te koordinira prelazak  državnih granica tijekom primanja i/ili pružanja međunarodne pomoći.

U Samostalnoj službi za međunarodne odnose ustrojena su dva Odjela:
1. Odjel za Europsku uniju i projekte
2. Odjel za multilateralnu i bilateralnu suradnju


1. Odjel za Europsku uniju i projekte
Odjel za Europsku uniju i projekte koordinira i aktivno sudjeluje u aktivnostima Državne uprave u aktivnostima i tijelima u okviru Europske unije, koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz fondova EU kao i drugih inozemnih izvora. Sudjeluje i usmjerava izradu projektne dokumentacije, prati provedbu prihvaćenih projekata te sudjeluje u izradi završnih izvješća

2. Odjel za multilateralnu i bilateralnu suradnju
Posebno prati i pokriva sudjelovanje predstavnika Državne uprave u tijelima NATO-a, Vijeća Europe, Ujedinjenih naroda, Vijeća Jugoistočne Europe za civilno-vojno upravljanje u krizama, Srednjeeuropskoj inicijativi i obavlja poslove u vezi suradnje Državne uprave s drugim organizacijama i regionalnim inicijativama, priprema i sudjeluje na sastancima u multilateralnim forumima. Isto tako priprema, prati i provodi sve bilateralne aktivnosti s državama s kojima je potpisan bilateralni sporazum o suradnji kao i drugim državama. Priprema i prati provedbu svih potpisanih sporazuma i predlaže područja za daljnju suradnju. Posebno prati prekograničnu suradnju koju ostvaruju područni uredi za zaštitu i spašavanje. Odjel za bilateralnu suradnju osigurava usmeno i pisano prevođenje za potrebe službenih i protokolarnih međunarodnih aktivnosti ravnatelja i zamjenika ravnatelja Državne uprave.