Područni uredi

O nama


                                        

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je samostalna, strukovna i upravna organizacija u Republici Hrvatskoj koja priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika civilne zaštite.

VIZIJA
DUZS - vodeća organizacija zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša u Republici Hrvatskoj, primjerena potrebama suvremenog društva.

MISIJA
Ustrojiti i održavati moderan sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj koji će svim raspoloživim resursima biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti pomoć od drugih zemalja.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje podržava profile na društvenim mrežama, koji svojim nazivom asociraju na rad DUZS-a te cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja (primjerice: SOS, civilna zaštita, 112, žurna pomoć, zaštita i spašavanje i slično), a čija misija otvaranja istih je promoviranje sustava , povezivanje svih žurnih službi i građana te pravodobna razmjena informacija o radu sustava.

Međutim, DUZS se ograđuje od onih objava na takvim profilima, koji svojim sadržajem nemaju nikakvih dodirnih točaka s promoviranjem sustava zaštite i spašavanja već bi mogli utjecati na povredu ljudskog dostojanstva, vrijeđati na rasnoj, etičkoj, vjerskoj i spolnoj osnovi te širiti politička uvjerenja i netoleranciju. Takve sadržaje smatramo neprihvatljivima i štetnima za ugled Uprave i cjelokupnog sustava za zaštitu i spašavanje.

Službeni stavovi DUZS-a kao i sve relevantne informacije vezane za rad Uprave i cjelokupnog sustava civilne zaštite, s obzirom na ulogu i funkciju Uprave, objavljuju se isključivo na službenoj web stranici DUZS-a (http://www.duzs.hr/), na službenom FB profilu (https://www.facebook.com/DUZS112) te na Twitteru (https://twitter.com/DUZS_HR).

Unutar Državne uprave za zaštitu i spašavanje djeluju sljedeći sektori:

Samostalne ustrojstvene jedinice su Kabinet ravnatelja, Samostalna služba za međunarodne odnose i Samostalna služba za inspekcijske poslove.

OSNOVNE ZADAĆE:

 • obavlja procjenu rizika od nastanka katastrofe i veće nesreće prema području, uzroku ili subjektu, te je nositelj izrade procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • priprema obvezne upute za upravljanje rizikom svim sudionicima zaštite i spašavanja
 • prati i analizira stanje u području zaštite i spašavanja te predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za poboljšanje stanja i usmjeravanje razvoja sustava zaštite i spašavanja
 • u jedinstvenom informacijskom sustavu prikuplja, raščlanjuje i usmjerava podatke o prijetnjama i posljedicama katastrofa i većih nesreća
 • vodi jedinstvenu informacijsku bazu podataka o operativnim snagama, sredstvima i poduzetim mjerama u području zaštite i spašavanja
 • predlaže Vladi Republike Hrvatske procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja Republike Hrvatske
 • obavlja poslove pripreme, izgradnje i održavanja sustava javnog uzbunjivanja
 • obavlja redovite zadaće sustava 112
 • skrbi o ustroju, osposobljavanju i opremanju operativnih snaga
 • obavlja inspekcijski nadzor operativnih snaga
 • donosi programe osposobljavanja i usavršavanja, te osposobljava i usavršava sudionike zaštite i spašavanja
 • organizira i provodi vježbe sudionika zaštite i spašavanja, radi provjere njihove osposobljenosti
 • nositelj je izrade podzakonskih akata i standardnih operativnih postupaka
 • predlaže vrste i količine državnih robnih zaliha potrebnih za zaštitu i spašavanje
 • ispituje opremu i sredstva za zaštitu i spašavanje, utvrđuje potrebe i podnosi prijedlog za donošenje hrvatskih normi u tom području
 • surađuje s gospodarstvom i znanstvenim institucijama u razvoju tehnologije i opreme za zaštitu i spašavanje
 • surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u zaštiti i spašavanju
 • obavlja poslove promidžbe i nakladničke djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom

ZADAĆE U VEĆIM NESREĆAMA I KATASTROFAMA:

 • izdaje obvezne upute za upravljanje rizikom svim sudionicima zaštite i spašavanja
 • neposredno provodi mobilizaciju službi i postrojbi Uprave te operativnih snaga zaštite i spašavanja
 • koordinira, rukovodi i izravno zapovijeda operativnim snagama u katastrofama i većim nesrećama
 • usmjerava i usklađuje djelovanje operativnih snaga u području zaštite i spašavanja
 • obavlja poslove obavješćivanja i uzbunjivanja stanovništva i koordinira jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj
 • obavlja inspekcijski nadzor operativnih snaga
 • surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u zaštiti i spašavanju, u cilju pružanja i prihvata međunarodne pomoći i zajedničkog djelovanja
 • obavlja poslove informiranja javnosti.

VAŽNIJI CILJEVI DUZS-a SU USPOSTAVITI NOVE SPOSOBNOSTI SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KROZ:

 • objedinjavanje sustava civilne zaštite
 • jedinstvenu pripremu, planiranje, postupanje, opremanje i osposobljavanje
 • uspostavljanje sustava jasnih ovlasti i nadležnosti
 • jedinstvenu koordinaciju djelovanja sustava zaštite i spašavanja
 • učinkovitost i racionalizaciju upotrebe resursa
 • skraćivanje vremena reagiranja
 • efikasan nadzor spremnosti

Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od:

 • službi i postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje
 • zapovjedništava zaštite i spašavanja
 • službi, zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite
 • vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi
 • službi i postrojbi pravnih osoba i tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti