Područni uredi

Vatrogastvo

  • Vatrogasna djelatnost je značajni dio sustava zaštite i spašavanja i od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.
  • Sustav vatrogastva reguliran je Zakonom o vatrogastvu – pročišćeni tekst (Narodne novine: NN 106/99., NN 117/01., NN 96/03., NN 139/04., NN 174/04., NN 27/09. i 80/10.). Navedeni Zakon raščlanjuje i regulira ustroj vatrogastva na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno na razini gradova i općina.
  • Po prvi puta u Republici Hrvatskoj vatrogastvo se uređuje zakonom 1993. godine, kojim se vatrogasna djelatnost utvrđuje kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Tako u temeljnim odredbama Zakona stoji da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost koja se bavi preventivnim mjerama zaštite od požara i eksplozija, gašenjem požara, spašavanjem ljudi i imovine, pružanjem tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama. Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice.
  • Sustav vatrogastva detaljnije je reguliran podzakonskim aktima kojima se podrobnije utvrđuju određena područja (primjerice zapovijedanje, obrazovanje, tehnika, oprema i slično).