Područni uredi

NATO


NATO

Ulaskom u Partnerstvo za mir
, Republika Hrvatska je dobila mogućnost za bolju suradnju na obrambenom i zaštitnom planu, ali je time i preuzela obvezu da se aktivno uključi u rad NATO tijela za civilno planiranje u žurnim situacijama.

Suradnja u području zaštite i spašavanja 50 država članica Euro-atlantskog partnerskog Vijeća (NATO + PfP države) odvija se u sklopu Uprave za civilno planiranje u žurnim situacijama (CEPD). 

Civil Emergency Planning Committee (CEPC)

Odbor za planiranje u žurnim situacijama ima ulogu političkog i savjetodavnog tijela Sjeverno-atlantskom Vijeću u pitanjima vezanim za civilno planiranje u žurnim situacijama i potporu u katastrofama.

Predstavnik Republike Hrvatske u CEPC-u je ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje. U sklopu CEPC-a djeluje 4 radne skupine:

  • Skupina za civilnu zaštitu,
  • Skupina za promet,
  • Skupina za javno zdravstvo, hranu i vodu,
  • Skupina za industrijske resurse i komunikacijske usluge.

EADRCC (Euroatlantski centar za koordinaciju djelovanja u katastrofama)

Centar nadležan za suradnju država članica Euro-atlantskog partnerskog vijeća (EAPC) u području prevencije i uklanjanju posljedica katastrofa.
EADRCC je tijelo u sklopu kojeg je Republika Hrvatska uputila međunarodnu pomoć:

  • Republici Poljskoj - poplave 2001. godine,
  • Republici Češkoj - poplave 2002. godine, 
  • Republici Turskoj - Iračka kriza 2003. godine,
  • Republici Slovačkoj - poplave 2006. godine,