Područni uredi

Regionalna suradnja


Regionalna suradnja ima naglasak na suradnji država regije u područjima od zajedničkog interesa, koji imaju za cilj jačanje sposobnosti regije da se nosi s posljedicama katastrofa.
Suradnja se odvija u sklopu regionalnih organizacija i inicijativa: 

VIJEĆE ZA REGIONALNU SURADNJU RCC – Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa DPPI

Reorganizacijom Pakta stabilnosti za JI Europu i ustrojavanjem Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP), sa 01. siječnjem 2008. godine počelo je novo poglavlje suradnje država JI Europe.

Inicijative Pakta stabilnosti koje su prepoznate od strane država članica kao važan čimbenik za razvijanje regionalne suradnje prešle su u regionalno vlasništvo. Na sastanku, koji je održan 24. i 25. rujna 2007. godine u Zagrebu, 8 država (Albanija, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Moldavija, Rumunjska, Slovenija i Hrvatska) je potpisalo Memorandum o suglasnosti o institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa DPPI kojim se definiraju prava i obveze država članica. Tijekom 2008. godine očekuje se potpisivanje Memoranduma od strane ostalih država.

Sukladno potpisanom Memorandumu vodeća uloga s donatora prelazi na države članice. Ustrojena je nova funkcija u obliku Chair-In-Office koji ima funkciju nadzora nad aktivnostima i projektima inicijative, organizacije redovitih sastanaka, lobiranja za sredstva za implementaciju projekata, suradnje s drugim međunarodnim partnerima te predstavlja inicijativu prema svim potencijalnim suradnicima.

Predsjedanje Chair-In-Office se izmjenjuje između država članica svake godine. Na sastanku koji se održao 18. prosinca 2007. godine u Ljubljani, izvršena je primopredaja predsjedanja. Od Republike Slovenije koja je tu funkciju obavljala tijekom druge polovice 2007. godine, Republika Hrvatska je preuzela predsjedanje za 2008. godinu.


DPPI projekti koji će se provoditi za vrijeme RH predsjedanja:

  • Obuka za upravljanje u katastrofama;
  • Operativni timovi za brzo djelovanje u slučaju poplava u Sava - Dunav slivu;
  • Harmonizacija seizmičkih karata;
  • PREMIAN – informacijski sustav za razmjenu podataka o industrijskim nesrećama u kontekstu SEVESO II direktive EU
  • Zajednička borba protiv požara – BiH, Crna Gora i Hrvatska.


Aktivnosti DPPI-a usmjerene su na kreiranje i sufinanciranje projekata kojima je cilj poboljšati regionalnu spremnost na katastrofe.

Projekt borbe protiv požara otvorenog prostora Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Održana je obuka vatrogasnih postrojbi sve tri države, nabavka opreme i pokazna vježba. Kao zadnja faza projekta, dogovoren je tekst Protokola između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o žurnom prelasku vatrogasnih postrojbi preko državne granice.


SEI - Srednjoeuropska inicijativa

Aktivnosti se odvijaju u sklopu Radne skupine za civilnu zaštitu koja djeluje od 1992. godine i u kojoj je Republika Hrvatska aktivni član od osnivanja. Na godišnjim sastancima Radne skupine razmatraju se prijedlozi projekata i programa država članica kojima je cilj jačanje sposobnosti i mogućnosti za nošenje s katastrofama svih država u regiji srednje Europe.


CMEP SEE - Vijeće jugoistočne Europe za civilno-vojno planiranje u hitnim situacijama

Sporazum o osnivanju Vijeća jugoistočne Europe za civilno-vojno planiranje u hitnim situacijama potpisale su Republike Hrvatska, Republika Bugarska, Republika Makedonija i Republika Slovenija 3. travnja 2001. u Sofiji. Od tada su pristupile Rumunjska i Turska 2003. godine i BiH 2005 godine.
Svrha ovog Sporazuma je stvoriti pravni okvir potreban za trenutno i učinkovito planiranje i koordiniranje raspoloživih sredstava, sukladno odluci svake stranke, za uklanjanje posljedica katastrofa i intervenciju. 2004. godine Vijeću je predsjedala Hrvatska, 2005. godine predsjedala je Makedonija, 2006. godine Rumunjska 2007. godine Bosna i Hercegovina dok 2008. godine predsjeda Turska.

Rad se odvija kroz 3 radne skupine i godišnje plenarne sastanake Vijeća kojeg priprema sekretarijat u kojem sjede predstavnici svih država članica i budućih članica. Dodatni seminari i vježbe utvrđuju se godišnjim planom. 2004. održana je terenska vježba u Bugarskoj. 2005. godine održane su stožerne vježbe u Makedoniji BiH te 2006. godine u Albaniji. U tijeku je planiranje stožerne vježbe koja će se održati ove godine u Republici Makedoniji.

Radne skupine Vijeća su:

  • Radna grupa za planiranje i vježbe,
  • Radna grupa za standarde i procedure,
  • Radna grupa za informacijsku tehnologiju i upravljanje informacijama.