Područni uredi

O nama

Sektor općih poslova obavlja poslove koji se odnose na pravne, kadrovske, financijske te opće poslove, a osobito poslove pripreme i izrade prijedloga zakona i drugih propisa, poslove vođenja evidencije o nekretninama, pripremu i izradu svih ugovora, poslove radnih odnosa, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i dr.

U Sektoru općih poslova su  ustrojeni:

  • SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
  • SLUŽBA ZA RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
  • SLUŽBA ZA FINANCIJSKE POSLOVE
  • SLUŽBA ZA NABAVU I MATERIJALNE POSLOVE 

Temeljni zadaci Sektora općih poslova:

  • planiranje, opremanje, skladištenje
  • održavanje i modernizacija MTS
  • logistička potpora u operativnim aktivnostima
  • tekuće i investicijsko održavanje
  • poslovi vezani za funkcioniranje Državne uprave