Područni uredi

Stanje obrane od poplava

Više županija

OBRANA OD POPLAVA (izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 19.ožujka u 19:00 sati)

Stanje vodostaja
Vodostaji rijeke Save tijekom dana bili su u daljnjem porastu uzvodno od Dubrovčaka pri čemu su dosegli maksimalne vrijednosti na mjerodavnom vodomjeru Jesenice u 12:00 sati 19. ožujka od +147 cm, a u Zagrebu u 15:00 sati 19. ožujka 127 cm. Na potezu od Dubrovčaka do Županje vodostaji rijeke Save tijekom dana bilježe blagi porast/stagnaciju, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava: Rugvica od 17:00 sati 19.ožujka, Dubrovčak, Crnac, Mačkovac, Davor, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Županja.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Sava: Ustava Trebež i Jasenovac i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava pri čemu su vodostaji istih u blagom opadanju/stagnaciji.
Vodostaji rijeke Kupe sa pritokama tijekom dana bili su u daljnjem porastu nizvodno od Brodaraca pri čemu su u 13:00 sati uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Karlovac, a za dionice mjerodavnog vodomjera Jamnička Kiselica proglašenje istih se očekuje u večernjim satima 19.ožujka. Vodostaji rijeke Korane tijekom dana 19.ožujka, uzvodno od Veljuna dosegli su svoje maksimume, a na nizvodnom dijelu do Karlovca su u daljnjem blažem porastu.Vodostaji Gornje Dobre i Mrežnice dosegli su tijekom 19. ožujka svoje maksimume i trenutno su u opadanju.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Trebež retencija (vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje) i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava, pri čemu vodostaji u retenciji Lonjsko polje tijekom dana bili u stagnaciji.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Šašna Greda (vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje) i dalje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava.
U porastu su bili i vodostaji rijeke Glogovnice i Krapine te su u 05:00 sati, odnosno 10:00 sati 19. ožujka uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplave za dionice mjerodavnog vodomjera Glogovnica Koritna i Krapina Kupljenovo, koje su i dalje na snazi za dionice mjerodavnog vodomjera Glogovnica Koritna, dok su za dionice mjerodavnog vodomjera Krapina Kupljenovo ukinute u 15:00 sati 19. ožujka.
I dalje su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Ilova Maslenjača i Ilova Garešnica od 11:00 sati 19. ožujka i redovne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Ilova Veliko Vukovje.

Branjeno područje 10. mali sliv „Banovina“
· Vodostaji rijeka Save uzvodno od Siska tijekom u porastu.
· Vodostaji Kupe nizvodno od vodomjera Jamnička Kiselica u porastu.
· Vodostaji rijeke Une i Gline od noćas opet u porastu.
· Vodostaji u retenciji Lonjsko polje na uzvodnom dijelu u stagnaciji, a na nizvodnom dijelu u laganom porastu

Smanjenjem preljevnih voda na preljevu Palanjek uočena su velika oštećenja objekata preljeva Palanjek, za koja je potrebno hitno definirati rješenje sanacije, jer je ugroženo prometovanje preko mosta.
Dionice kontinuirano obilaze vodočuvari i rukovoditelji/zamjenici obrane od poplava na dionicama

Branjeno područje 9. mali sliv „Lonja - Trebež“
· Poplavljeno je zaobalje autoceste Ivanja Reka – Lipovac kod Repušnice. Cijelo vrijeme stručne službe AC na predmetnoj dionici oko 99-102 km signalizacijom snizuju brzinu sa 130 na samo 100 km. Zaštitna ograda sa sjeverne strane je 2/3 u vodi a poplavljena je i donja bankina. Voda ne može napustiti područje uz autocestu zbog visokog vodostaja Lonjskog polja voda i dalje istječe iz zaobalja u retenciju kroz čep u sjevernom nasipu retencije.
· Vodostaj uz autocestu lagano stagnira a u retenciji Lonjsko polje je u porastu.

Županija ličko-senjska
Branjeno područje 25

Na cijelom slivu su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava, osim na dionici:
E.25.7 rijeka Lika (donji tok) - mjere izvanrednog stanja obrane na hidrotehničkim objektima.

Priloženi dokumenti: