Područni uredi

Stanje obrane od poplava

Više županija

OBRANA OD POPLAVA - HRVATSKE VODE stanje do 11:00 sati

Ličko-senjska županija

Hrvatske vode - Centar obrane od poplava, Sektor „E”, na cijelom slivu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava, osim na dionici:- E.25.7 rijeka Lika (donji tok) - mjere izvanrednog stanja obrane na hidrotehničkim objektima.
I dalje je poplavljena cesta Kosinj-Sušanj i Donji Kosinj - Rudnika.


Karlovačka županija

Vodostaj rijeke Kupe tijekom 15. ožujka u laganom je opadanju, u 05:00 sati vodostaj Kupe Karlovac iznosi +649 cm. I dalje je na snazi pripremno stanje obrane od poplava. Za promet je zatvorena D36 u mjestu Koritinja, i ulica Obala Ivana Trnskog u Karlovcu zbog izlijevanja rijeke Kupe.

Sisačko-moslavača županija
Hrvatske vode - Centar obrane od poplava, progašene izvanredne mjere obrane od poplava na rijeci Savi kod Jasenovca u 11:00 sati izmjereno + 813 cm.

OBRANA OD POPLAVA – HRVATSKE VODE  stanje u 15:00 sati

Hrvatske vode – Centar za obranu od poplava Sektora D, vezano na visinu vodostaja r. Save na mjerodavnom vodomjeru Jasenovac, gdje je dana 15. ožujka. u 11:00 sati zabilježen vodostaj +813 cm, s tendencijom daljnjeg porasta, donio je Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava za branjeno područje Subocka – Strug, dionica D.5.1., 2., 3., 6., 7., 10 i 16. i za branjeno područje Banovina, dionica D.10.17. i , 18.
Izvanredne mjere obrane od poplava uvedene su 15. ožujka u 8:00 sati i za dionice mjerodavnog vodomjera Šašina Greda /vezano uz nivo na retenciji Lonjsko polje/.

· Zbog dugotrajnih visokih vodostaja rijeke Kupe i Save na branjenom području zbog procjednih voda kroz nasipe došlo je do velikog povećanja nivoa podzemnih voda, te se vode iz kanala uz nasipe izlijevaju lagano po dvorištima naselja Hrastelnica i Galdovo, dijela grada Siska. Objekti za sada nisu ugroženi.

· Zbog nedovršenog uređenja detaljnog melioracijskog sustava na tom području površinsko otjecanja prema crpnim stanicama Hrastelnica i Šašna Greda je također sporo.
Lijevi nasip Kupe u Žažini cijelom svojom dužinom procjeđuje se kod nožice nasipa, tako da mlazovi bistre vode teku preko ceste. Stanje se kontinuirano prati. Budući da su u protekle tri godine učestalo visoki vodostaji r. Kupe zbog procjeđivanja uočena su lagana slijeganja nasipa.

· Poplavljeno je zaobalje autoceste Ivanja Reka – Lipovac kod Repušnice. Cijelo vrijeme stručne službe AC na predmetnoj dionici oko 100-101 km signalizacijom snizuju brzinu sa 130 na samo 100 km/h. Zaštitna ograda sa sjeverne strane je 2/3 u vodi, a poplavljena je i donja bankina. Voda ne može napustiti područje uz autocestu zbog visokog vodostaja Lonjskog polja.

· Lonjsko polje - vodostaj na vodomjeru Repušnica iznosio je 14. Ožujka + 95,56 cm, a zaobalje prema autocesti 95,75 cm. Voda i dalje istječe iz zaobalja u retenciju kroz čep u sjevernom nasipu retencije. Vodostaj uz autocestu lagano opada, a u retenciji Lonjsko polje je u porastu.

Mjere redovne obrane od poplava na snazi su za r. Savu kod Crnca i r. Kupu kod Jamničke Kiselice.

Stanje vodostaja
Tijekom noći 14./15. ožujka vodostaji rijeke Save, na potezu od Jesenica do Zagreba, bilježe blagi porast vodostaja dok su nizvodnom dijelu do Jasenovca vodostaji stagnirali, a do Županje bili u blažem porastu.
Vodostaji rijeke Save u Jasenovcu tijekom noći 14./15. ožujka ostvarili su vrijednosti za proglašenje izvanrednih mjera obrane od poplava ( vodostaji viši od +800 cm) , pri čemu iste nisu proglašene obzirom na stanje vodostaja na uzvodnom dijelu koji su bili u stagnaciji.

Vodostaji rijeke Kupe sa pritokama tijekom noći 14./15. ožujka na cijelom potezu do Siska bili su u blagom opadanju, pri čemu je za dionice mjerodavnih vodomjera Kupa Jamnička Kiselica i dalje su na snazi redovna obrana od poplava, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Karlovac na snazi pripremno stanje obrane od poplava.

Za dionice mjerodavnog vodomjera Una Hrvatska Kostajnica i dalje su na snazi su mjere pripremnog stanja obrane od poplava pri čemu su vodostaji tijekom noći 14./15.3. 2013. bili u blagom porastu.

Ličko-senjska županija
 
Hrvatske vode - Centar obrane od poplava, Sektor „E”, vezano za visinu vodostaja: Lika - donji tok (Markovi ponori – brana Sklope), predložile su 15. ožujka u 08:00 sati ograničenje cestovnog prometa na dionici prometnice Gornji Kosinj – Kosinjski Bakovac. Navedena prometnica je poplavljena i očekuje se daljnji porast vode.

Osim navedene prometnice, i dalje su zbog izlijevanja vodotoka u prekidu dionice prometnica:
 Donji Kosinj – zaseok Rudinka, uz naglasak da lokalno stanovništvo za komunikaciju ima alternativni pravac, i
 Gornji Kosinj – Šušanj, za komunikaciju lokalnom stanovništvu u funkciji je i dalje jedan čamac kojim rukuju 2 pripadnika CZ.
Za sada nema potrebe za angažiranjem dodatnih materijalnih i ljudskih potencijala.
Sve službe od interesa za ZiS Općine Perušić su u pripravnosti.

Priloženi dokumenti: