Područni uredi

Održana Treća konferencija Hrvatske platforme (konferencija o smanjenju rizika od katastrofa)

duzs

Treću konferenciju Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, 04. studenog 2011. u Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture otvorio je ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Damir Trut.Na samom početku pozdravio je sve prisutne u ime ministra unutarnjih poslova i predsjednika Odbora nacionalne platforme Tomislava Karamarka te u ime DUZS-a i svoje osobno ime. U uvodnom govoru, Trut je, između ostalog, kazao: "Ovom konferencijom želimo predstaviti zajedničke napore svih nas, koji smo na bilo koji način povezani sa sustavom zaštite i spašavanja, s ciljem postizanja što veće međusobne koordiniranosti i podizanja spremnosti samog sustava. Ono na čemu će Državna uprava za zaštitu i spašavanje i dalje temeljiti svoje zadaće su zasigurno ulaganje u preventivu, podizanje svijesti građana, posebice, najmlađih, o opasnostima i posljedicama koje katastrofe sa sobom nose, normativna usklađivanja, praćenje međunarodnih trendova kao i modernizacija sustava. To je jedini ispravan pristup, kako bi se posljedice djelovanja prirodnih katastrofa svele na najmanju moguću mjeru. Ali to je i proces koji zahtijeva daljnji angažman sviju nas, svatko u domeni svog djelovanja i iskustva. Upravo u tome osnivanje Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa nalazi svoje nepobitno opravdanje.“
Na kraju se zahvalio svima koji su svojim znanjem, iskustvom i trudom doprinijeli sveukupnom razvoju sustava za zaštitu i spašavanje te svima zaželio puno uspjeha u radu. „Nadam se da će nove diskusije i pitanja o najinteresantnijim dijelovima izlaganja uroditi kvalitetnim zaključcima i smjernicama Treće konferencije na dobrobit i sigurniji život svih građanki i građana Republike Hrvatske, kao i svih njenih gostiju"
– zaključio je.

Osim predstavnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, na konferenciji sudjeluju čelnici državnih tijela i ustanova, doktori i profesori te stručnjaci, među ostalim, iz većine ministarstava, Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta Velika Gorica, Državne geodetske uprave, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskih voda, Hrvatskih željeznica, Ureda za upravljanje u hitnim situacija Grada Zagreba, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja i brojni drugi. Konferenciji nazoče i predstavnici Balkanskog instituta za analizu i procjenu rizika iz Beograda."Nacionalna platforma" opći je termin koji se koristi za nacionalne mehanizme za koordinaciju te za političke smjernice o smanjivanju rizika od katastrofa, koji moraju biti multi-sektorski i interdisciplinarni u praksi, uz sudjelovanje javnosti, civilnog društva i svih zainteresiranih strana u državi (uključujući UN agencije koje djeluju na nacionalnom nivou). Cilj nacionalne platforme je razmjena informacija, iskustava i mišljenja u smanjenju rizika od katastrofa te usmjeravanje razvoja u svim segmentima društva, uključivanje politike u smanjenje rizika od katastrofa i podizanje svijesti i kulture sigurnog ponašanja prvenstveno kroz edukaciju.

Odlukom Vlade iz 2009. godine osnovan je Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa predsjednik kojeg je ministra unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. Članovi Odbora su predstavnici središnjih tijela državne uprave, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a uključeni su i veliki gospodarski subjekti i javna poduzeća u Republici Hrvatskoj, nevladine udruge koje se bave zaštitom od katastrofa i zaštitom okoliša i predstavnici vjerskih zajednica registriranih u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska uspostavila je Hrvatsku platformu za smanjenje rizika od katastrofa kao stalni forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa u svim područjima ljudskog djelovanja. Time se ujedno ispunjava i osnovni cilj Hrvatske platforme, da politika smanjenja rizika od katastrofa postane nacionalni prioritet i prioritet lokalne zajednice, sa snažnom institucionalnom osnovom za njenu primjenu, kako je i utvrđeno Zaključkom Vlade.

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa je forum koji djeluje kontinuirano, tijekom cijele godine, a jednom godišnje se održava konferencije Hrvatske platforme, na kojima se prikazuju postignuti rezultati u smanjenju rizika od katastrofa, izlažu mogući pravci budućeg djelovanja te posebno razmatraju teme i ciljevi od zajedničkog ili prioritetnog interesa za pojedine oblasti rada i života ili pojedina znanstvena područja.

Završnu riječ imao je ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji je izložio zaključke Konferencije: 

 1. Treća konferencija Hrvatske platforme pokazuje da se smanjenje rizika od katastrofa sve više prihvaća kao dio svakodnevnih aktivnosti, počevši od državne razine pa do svih segmenata društva
 2. U narednom razdoblju posebnu pozornost treba posvetiti smanjenju rizika od katastrofa na razini jedinica lokalne i područne samouprave, koje imaju posebno značajnu ulogu u uključivanju smanjenja rizika od katastrofa, planiranju korištenja prostora, izgradnji, ali i u segmentu društvenih djelatnosti. Potrebno je, kroz aktivnosti svih sudionika edukacije i javnog informiranja, djelovati na razvijanju i jačanju svijesti o postojanju opasnosti od svih vrsta katastrofa.
 3. Zbog značaja uloge jedinica lokalne samouprave i njihovih čelnika u smanjenju rizika od katastrofa predlaže se da se na sljedećoj, IV. konferenciji Hrvatske platforme, ali i u aktivnostima tijekom naredne godine, posebna pozornost posveti razvitku aktivnosti smanjenja rizika do katastrofa u lokalnim sredinama.
 4. Znanstvena zajednica uključuje se sve više u projekte i programe smanjenja rizika od katastrofa. Međutim, aktivnosti su u znatnoj mjeri ograničene zbog slabe financijske potpore projektima od značaja za smanjenje rizika od katastrofa. Sudionici III. konferencije predlažu Ministarstvu znanosti i drugim institucijama, koje financiraju znanstvene projekte, da u narednom razdoblju, prilikom valorizacije predloženih projekata, uzmu u obzir njihovu povezanost sa smanjenjem rizika od katastrofa koje mogu ugroziti Republiku Hrvatsku ili pojedine njene dijelove
 5. Treba razmotriti jačanje nadležnosti i odgovornosti Hrvatske platforme, te mogućnosti njene transformacije u čvršći nacionalni mehanizam koji djeluje kao stvarni nositelj aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa, osigurava koordinaciju i potporu svim sudionicima u smanjenju rizika od katastrofa te utječe na provedbu strateškog planiranja i upravljanja u smanjenju rizika od katastrofa
 6. I dalje treba poticati sva središnja tijela državne uprave i institucije na razini države, koji djeluju kao akteri u području smanjenja rizika od prirodnih katastrofa u Hrvatskoj, uključujući Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Državni hidrometeorološki zavod, Seizmološku službu RH, nadležna ministarstva i relevantna javna poduzeća, Hrvatski Crveni križ, civilno društvo i poslovnu zajednicu, na zajednički rad i ulaganje dodatnih napora u prepoznavanju i ispunjavanju postojećih zadataka i odgovornosti u smanjenju rizika od katastrofa. Pri tome potrebno je i dalje jačati koordinaciju, strateško planiranje i upravljanje smanjenjem rizika od prirodnih katastrofa na nacionalnoj razini kroz daljnju izgradnju postojećeg institucionalnog okvira, kao i kroz jačanje uloge Državne uprave za zaštitu i spašavanje
 7. Ekstremni vremenski događaji, i s njima povezane velike nesreće i katastrofe, sve više su realnost u Republici Hrvatskoj. U cilju prilagodbe na klimatske promjene kojima je Republika Hrvatska i regija izložena, potrebno je povećavati ulaganja u klimatsko modeliranje, prognoziranje i analizu, kako bi se pružila podrška sektorskom planiranju u sektorima suočenima s rizikom. Prilikom izrade strategije za prilagodbe klimatskim promjenama nužno je u nju uključiti i elemente smanjenja rizika od katastrofa
 8. Sudionici III. konferencije ocijenili su da nije zabilježen potreban napredak u jačanju svijesti o postojanju opasnosti i rizika od katastrofa u javnosti. U tu svrhu potrebno je objediniti djelovanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Seizmološke službe RH, relevantnih nadležnih ministarstava, Hrvatskog crvenog križa, stručnih organizacija i pojedinaca, kako bi se postiglo da proces sveobuhvatnog uvođenja tema, koje doprinose smanjenju rizika od prirodnih katastrofa, postane dio izrade nastavnih programa za pojedine nastavne predmete, temeljene na nacionalnom obrazovnom kurikulumu. Konferencija obvezuje središnja tijela državne uprave, nadležna za odgoj i obrazovanje te zaštitu i spašavanje, da, kao nositelji, pokrenu osnivanje radne skupine za realizaciju ove zadaće. U radnu skupinu treba uključiti sve zainteresirane institucije s područja odgoja i obrazovanja, te stručna tijela i udruge građana koji djeluju u zaštiti i spašavanju
 9. Nužno je intezivirati započetu edukaciju čelnika jedinica lokalne i područne samouprave za upravljanje u zaštiti i spašavanju, kao i podizanje njihove svijesti i odgovornosti za zaštitu stanovništva, imovine i okoliša u svim planskim i razvojnim projektima na njihovu području. Posebno je potrebno poticanje jedinica lokalne i područne samouprave u preuzimanju financijske odgovornosti za razvoj operativnih snaga zaštite i spašavanja iz njihove nadležnosti
 10. Nužno je daljnje jačanje svijesti građana i medija u vezi sa sustavom ranog upozoravanja i Europskim brojem 112 za hitne slučajeve
 11. Zbog značaja i uloge medija (podjednako elektroničkih i tiskanih) u javnosti, prioritetna zadaća je njihovo uključivanje u procese smanjenja rizika od katastrofa u cilju podizanja svijesti, razvitka kulture sigurnog postupanja i ponašanja. Sudionici III. konferencije pozivaju vlasnike medija, izdavače i udruge koje uključuju djelatnike medija da se uključe u program edukacije o postojanju opasnosti od katastrofa i mogućnostima njihova doprinosa smanjenju rizika od katastrofa
 12. Sudionici Konferencije podupiru otvaranje posebne internetske stranice Hrvatske platforme. Stranica bi se sastojala od dva dijela, jedan namijenjen komunikaciji sudionika Hrvatske platforme i razmjeni znanja i iskustava, a drugi podizanju svijesti stanovništva, osobito djece i mladeži
 13. Sudionici podupiru sve aktivnosti međunarodne suradnje u području smanjenja rizika od katastrofa, na bilateralnoj i multilateralnoj razini, kao i aktivno djelovanje predstavnika Republike Hrvatske u međunarodnim integracijama. Posebno pozdravljaju predsjedanje Republike Hrvatske Europskim forumom za smanjenje rizika od katastrofa tijekom narednih godinu dana. Republika Hrvatska će biti predvodnik aktivnosti u razmjeni informacija o smanjenju rizika od katastrofa sa susjednim i drugim zemljama jugoistočne Europe, pružati im potrebnu stručnu pomoć u organiziranju nacionalnih platform te s Balkanskim institutom organizirati regionalnu konferenciju u Zagrebu, na kojoj će se razmijeniti mišljenja, spoznaje, smjernice i iskustva na području smanjenja rizika od katastrofa
 14. Pozivaju se sudionici konferencije da kroz svoj rad svakodnevno podupiru zaključke III. konferencije. O napretku u smanjenju rizika od katastrofa u narednih godinu dana potrebno je izvijestiti na IV. konferenciji Hrvatske platformeDnevni red konferencije:

Priloženi dokumenti: