Područni uredi

Završila je dvodnevna Druga konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

duzs

"Nacionalna platforma" opći je termin koji se koristi za nacionalne mehanizme za koordinaciju te za političke smjernice o smanjivanju rizika od katastrofa, koji moraju biti multi-sektorski i interdisciplinarni u praksi, uz sudjelovanje javnosti, civilnog društva i svih zainteresiranih strana u državi (uključujući UN agencije koje djeluju na nacionalnom nivou). Cilj nacionalne platforme je razmjena informacija, iskustava i mišljenja u smanjenju rizika od katastrofa te usmjeravanje razvoja u svim segmentima društva, uključivanje politike u smanjenje rizika od katastrofa i podizanje svijesti i kulture sigurnog ponašanja prvenstveno kroz edukaciju.

D
rugu Konferenciju Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa otvorio je izaslanik predsjednice Vlade Republike Hrvatske, ministar unutarnjih poslova, gospodin Tomislav Karamarko.Na otvaranju druge konferencije, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Damir Trut, mr.sig., između ostalog je kazao:
„Borba protiv prirodnih katastrofa nije dovoljna samo na deklarativnoj razini. Prvenstveno je potrebno mijenjati naš odnos prema prirodi, pokazujući to svaki dan, poštujući njene, dakako prirodne, zakone. Taj stav najbolje ilustrira izjava Kofija Annana koji kaže: Samo ako razumijemo prirodu i kako ona radi, možemo donijeti neophodne odluke. Ljudsko društvo ima odgovornost smanjiti pritisak na prirodne resurse, kako bismo svi imali dobrobit.

Upravo zato je i jedan dan u godini posvećen pitanju očuvanja okoliša i sprečavanju daljnjeg uništavanja Planeta Zemlje. Kao doprinos obilježavanju tog dana, je i održavanje ove platforme s prijavljenih 45 radova eminentnih stručnjaka iz RH iz područja borbe protiv prirodnih katastrofa, kao mjesto za usklađivanje zajedničkog definiranja problema i djelovanja na njegovu otklanjanju.

Ljudsko društvo, pa tako i hrvatsko, ima i zadaću biti spreman na za sve ćudi prirode kroz razvijanje nacionalnih kapaciteta svih relevantnih službi, kao i jačanje sustava ranog upozoravanja i uzajamne operativne suradnje, kako unutar zemlje, tako, sukladno potrebama i na međunarodnoj razini. Najsvježiji primjeri nužnosti suradnje su nedavne poplave i vodni val u Republici Sloveniji, koji je prouzročio ogromne štete i u Republici Hrvatskoj, kao i ekološka katastrofa u Republici Mađarskoj, u ovom slučaju, osim materijalne štete, nažalost i sa smrtnim posljedicama."Osim predstavnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, na konferenciji su sudjelovali, između ostalih i predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Rijeci, Veleučilišta Velika Gorica, Ministarstva obrane RH, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Državne geodetske uprave, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog zavoda za toksikologiju, Hrvatske gorske službe spašavanja i brojni drugi. Na zatvaranju Druge konferencije Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa izlaganje je imala i pomoćnica glavnog tajnika UN-a za smanjenje rizika od katastrofa gđa. Margaret Wahlstrom, koja je izrazila zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom Hrvatske nacionalne platforme, ističući važnost i nužnost edukacije ljudi kao i preventivno djelovanje, kako bi se posljedice prirodnih katastrofa svele na najmanju moguću mjeru.

Završnu riječ imao je ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji je izložio zaključke Konferencije: 

  • U Republici Hrvatskoj potrebno je i dalje jačati koordinaciju, strateško planiranje i upravljanje smanjenjem rizika od prirodnih katastrofa na nacionalnoj razini kroz daljnju izgradnju postojećeg institucionalnog okvira, kao i kroz jačanje uloge Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
  • Treba razmotriti jačanje nadležnosti i odgovornosti Hrvatske platforme, kako bi ona evoluirala u nacionalni mehanizam koji služi kao nositelj aktivnosti suzbijanja prirodnih katastrofa i smanjenja rizika od prirodnih katastrofa, osigurava koordinaciju i potporu svim sudionicima u smanjenju rizika od katastrofa, provedbi strateškog planiranja i upravljanju smanjenjem rizika od prirodnih katastrofa.
  • Sudionici konferencije suglasni su da treba poduprijeti sve postojeće aktere u području smanjenja rizika od prirodnih katastrofa u Hrvatskoj, uključujući Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Državni hidrometeorološki zavod, Seizmološku službu RH, nadležna ministarstva i relevantna javna poduzeća, Hrvatski crveni križ, civilno društvo i poslovnu zajednicu, da zajednički rade i ulažu dodatne napore u prepoznavanju i ispunjavanju postojećih zadataka i odgovornosti u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa.
  • Potrebno je jačati stožernu ulogu sustava 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje i uvezivanje svih žurnih službi na jedinstveni europski broj za žurne službe 112. U sustavu ranog upozoravanja treba težiti osuvremenjivanju kontinuiranog prikupljanja i dijeljenja informacija u realnom vremenu, kroz širenje hidroloških, meteoroloških i seizmoloških mreža nadzora, uspostavu integriranog sustava za horizontalno i vertikalno povezivanje među svim akterima smanjenja rizika od prirodnih katastrofa.
  • Jačati svijest građana i medija u vezi sa sustavom ranog upozoravanja i Europskim brojem 112 za hitne slučajeve.
  • U cilju prilagodbe na klimatske promjene kojima je Republika Hrvatska i regija izložena, potrebno je povećavati ulaganja u klimatsko modeliranje, prognoziranje i analizu kako bi se pružila podrška sektorskom planiranju u sektorima suočenima s rizikom
  • Potrebno je posebno intenzivirati jačanje svijesti o postojanju opasnosti i rizika od katastrofa u javnosti. U tu svrhu potrebno je objediniti djelovanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Seizmološke službe RH, relevantnih nadležnih ministarstava, Hrvatskog crvenog križa, stručnih organizacija i pojedinaca u proces sveobuhvatnog uvođenja teme smanjenja rizika od prirodnih katastrofa u nacionalni obrazovni kurikulum. Predlaže se osnivanje radne skupine za reviziju kurikuluma koja bi se sastojala od predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i svih zainteresiranih institucija.
  • U podizanju spremnosti za djelovanje u katastrofama i na smanjenju rizika od katastrofa potrebno je intenzivirati edukaciju čelnika jedinica lokalne i područne samouprave i podizati njihovu svijest i odgovornost za zaštitu stanovništva, imovine i okoliša u svim planskim i razvojnim projektima na njihovu području. Posebno je potrebno poticanje jedinica lokalne i područne samouprave u preuzimanju financijske odgovornosti za razvoj operativnih snaga zaštite i spašavanja iz njihove nadležnosti.
  • Sudionici podržavaju daljnje jačanje svih aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa u svim sredinama i svim subjektima, sa potporom osiguranju financijskih sredstava za projekte koji otvaraju prostor razvoju sustava zaštite i spašavanja i smanjenju rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj.
  • Sudionici podupiru sve aktivnosti međunarodne suradnje u području smanjenja rizika od katastrofa, na bilateralnoj i široj međunarodnoj razini, te kroz aktivno djelovanje predstavnika Republike Hrvatske u međunarodnim integracijama

Odlukom Vlade iz 2009.godine osnovan je Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa predsjednik kojeg je predstavnik Vlade Republike Hrvatske. Članovi Odbora su predstavnici središnjih tijela državne uprave, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a uključeni su i veliki gospodarski subjekti i javna poduzeća u Republici Hrvatskoj, nevladine udruge koje se bave zaštitom od katastrofa i zaštitom okoliša i predstavnici vjerskih zajednica registriranih u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska uspostavila je Hrvatsku platformu za smanjenje rizika od katastrofa kao stalni forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa u svim područjima ljudskog djelovanja. Time se ujedno ispunjava i osnovni cilj Hrvatske platforme, da politika smanjenja rizika od katastrofa postane nacionalni prioritet i prioritet lokalne zajednice, sa snažnom institucionalnom osnovom za njenu primjenu, kako je i utvrđeno Zaključkom Vlade.

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa je forum koji djeluje kontinuirano, tijekom cijele godine, a jednom godišnje se održava konferencije Hrvatske platforme, na kojima se prikazuju postignuti rezultati u smanjenju rizika od katastrofa, izlažu mogući pravci budućeg djelovanja, te posebno razmatraju teme i ciljevi od zajedničkog ili prioritetnog interesa za pojedine oblasti rada i života ili pojedina znanstvena područja. 

Priloženi dokumenti: